Tx: 2521
grzyby.pl

Morchella esculenta (L.) Pers.

smardz jadalny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella esculenta (smardz jadalny)
pojedynczy owocnik grzyba widziany z boku
Morchella esculenta (smardz jadalny)
Morchella esculenta (smardz jadalny)

owocnik

Składa się z główki i trzonu; owocniki znacznie różniące się rozmiarem, od 30 mm do nawet 200(300) mm wysokości. Główka młoda szaroochrowa, potem ochrowożółta, miodowożółta, (z wiekiem ciemnieje, staje się bardziej rdzawa); kulista do jajowatej lub stożkowatej; proporcjonalnie do trzonu zwykle tak samo długa lub dłuższa, ale te proporcje mogą sie wahać w przedziale 1/3 - 2/3 długości trzonu; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; dolną krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, 50-90 x 20-40 mm, powierzchnia z drobnymi ziarenkami, gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.
Fruitbody comprises of a head and a stipe; sporocarps considerably varying in size, from 30 mm even up to 200(300) mm high. Headyoung gray-ochre, later ochre-yellow, honey-yellow (in age darkening, becomes more rusty); globose to oval or conical; proportionate to the stipe usually equally long or longer, but those proportions may oscillate between 1/3-2/3 of the stipe's length; alveole irregularly situated on the surface, without distinctly dividing ribes; margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, 50-90 x 20-40 mm, surface with fine granules, smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.
Spore print white. Spores elipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-15 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.54 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, w parkach, w ogrodach, w miejscach o żyznej glebie. Trudno ocenić jego pospolitość z uwagi na nietypową dla grzybobrań porę występowania, nietypowe siedliska i trudną do zauważenia formę - doskonale maskuje się przy wypatrywaniu. Na pewno nie należy do grzybów rzadkich, ale nie jest też pospolity.
Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks and gardens.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢! 🛒

W przypadku zbierania smardzy do jedzenia koniecznie trzeba umieć go odróżniać od śmiertelnie trującej piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta) i piestrzenicy olbrzymiej (Gyromitra gigas) i pokrewnych gatunków –mają one główkę pofałdowaną, bez jamek które widzimy u smardzy.
Smardz jadalny tworzy wiele różnych form barwnych i o zróżnicowanym kształcie główki. Bywają one nawet opisywane jako osobne gatunki. Wspólną cechą umożliwiającą dość pewną identyfikację smardza jadalnego (Morchella esculenta) jest nieregularne rozmieszczenie jamek na główce.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#3
jgadek.070426-1
leg. Joanna Gądek
/Jaworzno/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005)[1266]Adamczyk (2005) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland.[1266], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk et al. (2012)[1278]Adamczyk et al. (2012) Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires.[1278], Barabasz-Krasny et al. (2019)[1292]Barabasz-Krasny et al. (2019) Ojcowski Park Narodowy.[1292], Baran & Boroń (2017)[1297]Baran & Boroń (2017) Two species of true morels (the genus Morchella, Ascomycota) recorded in the Ojców National Park (South Poland).[1297], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bena (2006)[1308]Bena (2006) Wędrówki po powiecie zgorzeleckim.[1308], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Celka (2000)[1355]Celka (2000) Morchella esculenta Pers ex St. Amans na grodzisku w Gieczu (pow. średzki).[1355], Celka (2002)[1357]Celka (2002) Królestwo grzybów.[1357], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000)[1438]Falkowski & Nowicka-Falkowska (2000) Smardz jadalny Morchella esculenta i czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.[1438], Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Friedrich i Orzechowska (2001)[1469]Friedrich i Orzechowska (2001) Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187[1469], Gacan (2008)[1472]Gacan (2008) Smardz jadalny (Morchella esculenta) w Łuszczowie.[1472], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: M. esculenta var. esculenta), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Głowska et al. (2013)[1511]Głowska et al. (2013) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wstępne wyniki badań.[1511], Godzik & Piechnik (2019)[1512]Godzik & Piechnik (2019) Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego.[1512], Gorczyca (2006)[1518]Gorczyca (2006) Smardze w WPKiW w Chorzowie.[1518], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Jankowski (2012)[1602]Jankowski (2012) Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.[1602], Kaczmarek et al. (2019)[1619]Kaczmarek et al. (2019) Mykobiota miasta Sieradza - wyniki wstępne.[1619], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Krajewski (2011)[1711]Krajewski (2011) Smardzowate w Dąbrowie Górniczej.[1711], Krupa & Krupa (2000)[1724]Krupa & Krupa (2000) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym.[1724], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: M. esculenta var. esculenta), Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łyczek (2005)[1927]Łyczek (2005) Nowe stanowisko smardza jadalnego Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. w województwie zachodniopomorskim.[1927], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego.[1941], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (1998)[1985]Narkiewicz (1998) Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich.[1985], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Nowak i Spałek (2000)[2015]Nowak i Spałek (2000) Grzyby. W. Spałek K. (red.). Osobliwości przyrody Opola. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Opole: 11?13[2015], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009)[2116]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2009) Fiołkowa Góra zachwyca o każdej porze roku.[2116], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2179]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Smardz jadalny Morchella esculenta (L.) Pers.[2179], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Stasińska (2005)[2225]Stasińska (2005) Macromycetes of xerothermic swards of the western Pomerania (NW Poland).[2225], Stasińska (2008)[2230]Stasińska (2008) The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland.[2230], Stokłosa i in. (2019)[2272]Stokłosa i in. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) kompleksów lesnych. W: Ratyńska H. (red.). Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza. Wyd. UKW, Bydgoszcz: 124-140.[2272], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk & Piskorski (2022)[3787]Ślusarczyk & Piskorski (2022) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, jednego z największych kompleksów leśnych w granicach miasta w Europie.[3787], Wilga (2000a)[2431]Wilga (2000a) Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111[2431], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2009)[2461]Wilga (2009) Interesujące wiosenne grzyby lasów Oliwskich.[2461], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wilgan (2020)[2490]Wilgan (2020) Na grzyby do ogródka.[2490], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2011)[2568]Zieliński et al. (2011) Ścieżkami Pańskiej Góry.[2568]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Morchella esculenta (smardz jadalny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 353042 AB65 357466 AB73 282699 AB83 136735 345128 AB84 357394 AB92 282294 AB93 299594 AB94 331274 AC13 314795 AC23 282305 AC31 282695 282700 AC32 282701 BA89 32225 BB00 168139 185531 BC27 136739 BC72 298823 BC79 130098 299294 BC89 299286 BC98 282234 282235 299198 BC99 99299 BD07 21945 BD08 154817 BE58 129113 BE59 147649 CA69 280598 CB83 31173 CB85 32447 CC23 299753 CC26 164051 CC27 165697 CC80 368150 CC81 179216 CC82 299314 CC83 299200 299315 368140 CC84 299235 CC91 368158 CC92 368156 CD20 195537 DA70 164786 DA80 32475 164277 165752 198546 198638 213748 213749 235807 281439 367717 DA81 200618 236612 236613 304653 DB05 367653 DD76 99155 DD85 280409 281748 DE55 345527 DE66 164523 DE95 99132 DF34 277474 DF35 277884 277887 DF44 64700 DF67 98336 DF85 98914 99284 186721 DF95 99965 EB62 199542 EB69 163832 EC35 275613 275652 280923 280925 298573 EC96 299684 ED25 310059 ED26 300346 ED28 98644 EE84 49774 EE94 102566 EF14 102570 EF15 102544 EF25 100723 EG11 80975 EG15 14347 123157 FB61 163834 FE27 367790 FG10 112980 FG69 98967 GC65 304651 304652 GE34 64109

ID 14 347 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Kotlina Sądecka, okolice Nowego Sącza, nad rzeką Dunajec, EG15; data zbioru: 15 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadkie zakrzaczenia nadrzeczne (brzoza, wierzba, topola, trawy, zioła). Pmiędzy korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym, ok. 50 m od koryta rzeki, Żwirowo piaskowe z namułami rzecznymi, Grupa kilkudziesięciu (pow.30) owocników na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych; leg. det. Dariusz Litwiński; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (1/DL/27.05.05); uwagi: Wszystkie osobniki jasno wybarwione i raczej stożkowate, nie kuliste.; fot.11081 fot.11082 fot.11083 fot.11084 [fotografie: poniżej]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

11081
11082
11083
11084

ID 21 945 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Palędzie, pow. Poznań, wielkopolskie, BD07; data zbioru: 2 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek przydomowy z drzewami owocowymi, na ziemi, 1 okaz; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 164, herb. autora; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 31 173 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Sępólno Krajeńskie - woj. Kujawsko - Pomorskie, CB83; data zbioru: 7 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródki działkowe, pod krzaczkiem lilaka pospolitego (bez), na ziemi,, 2 owocniki w odległości 1 m; leg. det. Waldemar Wesołowski; uwagi: Jeden w trawie z obecnością skrzypu gleba nieuprawiana!, drugi za płotem w uprawach z kwiatami astry, żąkile!.; fot.33627 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

33627

ID 32 225 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Poznań, ul. Dożynkowa, BA89; data zbioru: 10 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: chodnik, ziemia, pojedynczo; leg. Marek Zychla, det. Anna Kujawa; eksykat: MZ/2006/05/10/Poznan/Dożynkowa; uwagi: między płytami chodnikowymi; Fotografie w wątku [bf:34962] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70; związane wątki bio-forum.pl: 34962 ;

ID 32 447 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Powiat SĘPÓLNO KRAJ. - okolice wsi Szynwałd, CB85; data zbioru: 19 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Na skraju lasu bukowo-dębowego i łąki, tuż przy drodze - przy lepiężnikach., na ziemi, Jeden osobnik; leg. det. Waldemar Wesołowski; uwagi: fot.35895 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

35895

ID 32 475 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Strzyża,Osiedle Młodych-Gdańsk., DA80; data zbioru: 19 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park-plac pomiędzy osiedlem-działkami a lasem., W ziemi wokół karp,trawa,chwasty w pobliżu jabłoń,śliwy i nieoznaczone drzewo lisciaste., 7 sztuk w kwadracie 2/2m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.35961 fot.35962 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

35961
35962

ID 49 774 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: ok. 0.5 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 9 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże wąskiego ciepłolubnego pasa lasku grabowo-sosnowego, na glebie, teren po częściowej ścince drzew jesienią ubiegłego roku, 15 owocników w promieniu 2 metrów wokół ściętego pnia sosny; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Przed ścinką w pobliżu pnia sosny co roku w ściółce od 5 lat znajdowałem od 1 do 3 owocników.; fot.66191 fot.66192 fot.66193; Pień sosny wokół którego rosną smardze; fot.66194; Widok ogólny na stanowisko [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

66191
66192
66193
66194

ID 64 109 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Chełm, GE34; data zbioru: 8 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Swietlisty las dębowo - grabowy, Na ziemi, gleba żyzna, Około 50 sztuk w promieniu 100 m pojedynczo i w grupach; leg. det. Marek Zajdek; eksykat: nie; uwagi: fot.91690 fot.91691 fot.91692 fot.91693 fot.91694 fot.91695 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

91690
91691
91692
91693
91694
91695

ID 64 700 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: okolice Jaworzna, woj. śląskie, DF44; data zbioru: 26 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na odkrytej przestrzeni, w odległości kilkudziesięciu metrów pojedyncze topole, tarniny, w trawie, podłoże gliniaste z dużą ilością wapnia, dwie sztuki obok siebie; leg. Paweł Jarząbek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: owocniki rosły na granicy wypalonych świeżo traw; fot.92813 fot.92814 fot.92815 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

92813
92814
92815

ID 80 975 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gorczański PN, Poręba Wielka, Powiat Limanowa, EG11; data zbioru: 12 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary park dworski, wilgotna łąka, przy silnie zmurszałum pniu wiąza. W sąsiedztwie rosły wiąz górski, lipa., na glebie, 3 osobniki w grupie; leg. det. Marek Ruciński; eksykat: nie; uwagi: smardz jadalny; fot.129423 fot.129424 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

129423
129424

ID 98 336 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Przeginia Duchowna 200m N od drogi do Kaszowa, powiat krakowski, DF67; data zbioru: 26 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek między polami ornymi, gliny na gruzowisku wapiennym, ok 40 osobników na powierzchni ok 400m2; leg. det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: brak; uwagi: głownie duże osobniki 7-9cm średnicy, kuliste, owalne, eliptyczne, rzadko stożkowate fot.165072 [notatka: nie] [fotografie: tak ok 30]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165072

ID 98 644 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Wiązowna, woj. mazowieckie, ED28; data zbioru: 22 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik na posesji, drugie stanowisko parę metrów dalej pod świerkami, na ziemi, w trawie, pierwsze stanowisko: 3 owocniki, drugie stanowisko: 2 owocniki; leg. det. Ela Twardowska; eksykat: NIE- chroniony; uwagi: w odstępie tygodnia znaleziono 2 stanowiska leżące w odległości kilku metrów, na dwóch różnych posesjach i różnych trawnikach rozdzielonych asfaltowym chodnikiem, ostatnie dwa zdjęcia przedstawiają owocniki znalezione 2008.04.29; fot.165876 fot.165877 fot.165878 fot.165879 fot.165880 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165876
165877
165878
165879
165880

ID 98 914 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Andrychów, powiat wadowicki, małopolska, DF85; data zbioru: 26 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sad z jabłoniami, w runie głównie podagrycznik, na ziemi, trzy owocniki w odległości do 3 m; leg. Wojciech Bloch, det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/28.06.08; uwagi: N 49st51'20,3"; E 19st20'31,3"; 327 m n.p.m.; fot.167110 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167110

ID 98 967 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Bieszczady, FG69; data zbioru: 26 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skupisko lepiężników białych, na glebie, pomiędzy lepiężnikami i pokrzywami, 4 owocniki, razem z dwoma M. conica; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/29.04.08; uwagi: fot.167322 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167322

ID 99 132 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Złoty Potok, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 2 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy krzewie różowatym, 20-30m obok staw i las, w trawie, kilkanaście owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.167833 fot.167834 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167833
167834

ID 99 155 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Łódź, Park Julianowski, DD76; data zbioru: 3 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park - drzewa przeważnie liściaste, przy ścieżce spacerowej niedaleko lepiężnika, pojedynczo - 1 owocnik (uszkodzony); leg. det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie; uwagi: Smardz jadalny; fot.167926 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

167926

ID 99 284 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF85; data zbioru: 10 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg), na ziemi, pięć owocników pojedynczo do około 5 m od siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PCH/28.06.08; uwagi: Owocniki duże, do 15 cm, trzonek masywny - 8 cm dł. i do 4 cm grubości. W pełni rozkwitła kokoryczka.; fot.168204 fot.168205 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

168204
168205

ID 99 299 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 80 m E od leśniczówki Annowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, wilgotny z dużym udziałem Symphoricarpos albus, na ziemi, 5 owocników; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/11.05.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 99 965 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 12 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-grabowy z jaworem, na ziemi (na wypalenisku), dwa owocniki w odległości 0,5 m; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: U kustosza bazy; uwagi: Podłoze wapienne. Grzyby rosły w sąsiedztwie Verpa conica.; N 49st49'; E 19st18'; 462 m n.p.m.; fot.169548 [notatka: tak] [fotografie: tak];

169548

ID 100 723 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Łatanice, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF25; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla między stawami, w pobliżu topole, olcha, wierzba, na ziemi w trawie, wśród samosiejek topoli, trzy sztuki; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.171013 fot.171014 fot.171015 fot.171016 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

171013
171014
171015
171016

ID 102 544 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 25 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb, na ziemi wsród liści w trawie, dziesięć owocników wokół dębu przy ścieżce; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175024 fot.175025 fot.175026 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175024
175025
175026

ID 102 566 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Celiny, gmina Chmielnik, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE94; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary zaniedbany sad owocowych drzew, na ziemi w trawie, około 30 owocników; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175093 fot.175094 fot.175095 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175093
175094
175095

ID 102 570 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 28 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie, na ziemi, jedna sztuka; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175106 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175106

ID 112 980 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Folusz pow. Jasło, otulina Magurskiego PN, FG10; data zbioru: 21 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty brzeg zarośli nad potokiem, drzewa w pobliżu - jesion, jawor, lipa, na ziemi wśród trawy i ziół, pojedynczo i grupkami po 2 - 3 owocniki; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: fot.198317 fot.198318 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198317
198318

ID 123 157 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w zaroślach nad rzeką, blisko drogi w pobliżu brzozowego lasu, ziemia, w trawie, w grupie, kilkanaście owocników; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221998 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221998

ID 129 113 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Wrocław - Oporów, ul. Ostroroga, BE58; data zbioru: 18 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród, przy piwonii, kilka metrów od jabłoni, na ziemi, Jeden owocnik; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: nie; uwagi: W ogrodzie tym smardze występują od kilku lat, przy czym owocniki pojawiają się za każdym razem gdzie indziej, przemieściwszy się już o kilkanaście metrów od miejsca pierwszego owocnikowania z zachodniej na południową stronę budynku, z miejsca zacienionego przy płocie, na otwartą, nieobsianą aktualnie, lecz skopaną grządkę!; fot.235503 fot.235504 fot.235505; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235503
235504
235505

ID 130 098 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, BC79; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, jesion, brzoza, modrzew, leszczyna, na ziemi, siedem owocników w odległościach co kilkadziesiąt cm, dwa najbardziej oddalone - o 2 i 5 m od głównej grupy; leg. Barbara Kudławiec, det. Marcin Fałdziński; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: [bf:236295]; przykładowy owocnik; fot.237626 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 236295 ;

ID 136 735 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Szczecin-Pogodno, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 25 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, na ziemi, pojedynczo i w grupach, łącznie okolo 150 owocników; leg. Elżbieta i Wiesław Karczmarczyk, det. Grażyna Domian, potw. M. Fałdziński; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/8.09.10; uwagi: Smardz jadalny; fot.251785 fot.251786 fot.251787; omówiony w wątku [bf:236143] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 236143 ;

ID 136 739 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Nad Jeziorem Kosino, 1,1 km na N od Rębusza, gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC27; data zbioru: 5 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie nad jeziorem; w otoczeniu Ol, Bk, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Bogdan Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/9.09.10; uwagi: Smardz jadalny; fot.251811 fot.251812; Omówiony w wątku [bf:238237] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 238237 ;

ID 147 649 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Wrocław osiedle Gaj, BE59; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydomowa działka, Trawnik, 2 sztuki; leg. Artur Janik, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: Do zdjęcia usunięto trawę aby odsłonić grzyba. fot.280761 fot.280762 fot.280763 fot.280764 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280761
280762
280763
280764

ID 154 817 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Poznań, Ławica, Rodzinne Ogródki Działkowe, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BD08; data zbioru: 9 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogródek z drzwami owocowymi, Na ziemi, Dwa owocniki; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: Owocniki znalezione wyrwane, przy drodze.; fot.301427 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

301427

ID 163 832 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: na terenie miasta Ruciane-Nida, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, EB69; data zbioru: 29 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na małej skarpie, pod jesionami i różnymi drzewami owocowymi, 2 topole, na ziemi, łącznie 42 owocniki w różnym stadium rozwoju; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie; uwagi: fot.332709 fot.332710 fot.332711 fot.332712 fot.332713 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332709
332710
332711
332712
332713

ID 163 834 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pisz, ul. Olsztyńska 14, pow. Piski, woj. Warmińsko-mazurskie, FB61; data zbioru: 23 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik przed domem, w pobliżu jeden jesion, na ziemi, 5 sztuk na trawniku; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie; uwagi: fot.332733 fot.332734 fot.332735 fot.332736 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

332733
332734
332735
332736

ID 164 051 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC26; data zbioru: 2 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na trawniku w pobliżu kortu tenisowego, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.333777 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

333777

ID 164 277 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 6 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu,osiedla i działek pod drzewem owocowym,krzewy, w ziemi,trawie, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.334755 fot.334756 fot.334757 ; Owocniki wyrosły dopiero po 4 latach [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; notki kustoszy: • 2023.12.05 20:41 · Marek Snowarski — usunięto odesłanie do nieistniejącego wątku bio-forum 324177 ;

ID 164 523 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek, na ziemi, 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.06.10; uwagi: fot.335490 fot.335491 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

335490
335491

ID 164 786 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Sopot Park Północny, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 13 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy nadmorski,olsza,czarna,szara,klon,jesion,topola,świerk, w ziemi wzdłuż ciągów komunikacyjnych-rowerowych,pieszych, Dwa stanowiska po ok.6 owocników.Jedno pod wiązem drugie pod jesionem; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.336500 fot.336501 fot.336502 fot.336503 [notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

336500
336501
336502
336503

ID 165 697 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Rezerwat Las Mariański, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC27; data zbioru: 8 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na ziemi, 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.340390 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

340390

ID 165 752 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Norblina, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 24 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skarpa-skraj lasu i osiedla mieszkaniowego buk,wierzba,klon,robinia,brzoza, omszony trawnik-przy dzikiej ścieżce wydeptanej pomiędzy parkingiem a blokiem, jeden owocnik uszkodzony; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 213749; uwagi: fot.340514 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak];

340514

ID 168 139 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 14 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego, Na ziemi (piasek wydmowy z resztkami organicznymi), 10 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.349769 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

349769

ID 179 216 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Kiszkowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC81; data zbioru: 15 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek, wąski pas zieleni przy budynku (rzadka trawa, wątrobowce, mchy), w pobliżu ogrodowe iglaki, na ziemi, kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec, det. Ryszard Rutkowski; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:336595]; sorry za zawarty w wątku przydługi opis historii znalezienia grzybków [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 336595 ;

ID 185 531 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Kołobrzeg - wschodnia część miasta, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 10 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Południowa strona nadmorskiego wału wydmowego w sąsiedzwie lasu łęgowego, Piasek, dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: nie; uwagi: fot.408833 fot.408834 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

408833
408834

ID 186 721 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pańska Góra - Andrychów, pow. powiat Wadowice, woj. Małopolskie, DF85; data zbioru: 5 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz), na ziemi, kilka, pojedynczo; leg. Jan Zieliński, det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: fot.414757 [notatka: nie] [fotografie: Jan Zieliński]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

414757

ID 195 537 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Koszuty, pow. średzki, woj. wielkopolskie, CD20; data zbioru: 1 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park przy dworku, na ziemi; leg. Katarzyna S., det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: zdjęcie owocnika; fot.465420 [notatka: nie] [fotografie: tak, jedna fotografia]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465420

ID 198 546 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID164 277; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 8 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.483971 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

483971

ID 198 638 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID165 752; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 15 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiedzy blokami a parkingiem, ziemia, dwa owocniki zrośnięte; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.484620 [notatka: nie] [fotografie: tak];

484620

ID 199 542 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: rez. Las Warmiński, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, EB62; data zbioru wadliwa: 2012.05.02 i 05.21; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, pobocze drogi asfaltowej oraz zarośla nad Łyną, na ziemi, odpowiednio 2 i 1 owocnik, 2 stanowiska odległe o 300 m; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony i w rezerwacie; uwagi: fot.490245 fot.490246 fot.490247 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

490245
490246
490247

ID 200 618 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 15 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pod wydmą, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Grzegorz Neubauer, Arek Sikora, det. Grzegorz Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/GN/10.12.12; uwagi: stanowisko znane od co najmniej kilkunastu lat; fot.496454 fot.496455 [notatka: nie] [fotografie: tak];

496454
496455

ID 213 748 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID198 546; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe, ziemia, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/MWR/13.11.13; uwagi: fot.560451 [notatka: nie] [fotografie: tak];

560451

ID 213 749 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID198 638; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Norblina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 14 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,skarpa pomiędzy blokami a parkingiem wierzba,brzoza,klon, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 18/MWR/13.11.13; uwagi: fot.560454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

560454

ID 235 807 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID213 748; lokalizacja: Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 22 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem,krzewy,drzewa owocowe, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.664179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

664179

ID 236 612 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID200 618; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 16 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pod wydmą, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak); uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2012 r.; fot.667560 fot.667561 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667560
667561

ID 236 613 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID200 618; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 24 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik pod wydmą, na ziemi, 21 owocników, pojedynczo; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE (przy pierwotnym - tak); uwagi: Potwierdzenie stanowiska z lat 2012 i 2013.; fot.667566 fot.667567 fot.667568 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667566
667567
667568

ID 275 613 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 30 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi, pojedynczo 7 owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną); uwagi: fot.821095 fot.821096 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821095
821096

ID 275 652 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Przasnysz ul.Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 14 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sad przydomowy, na ziemi, grupa kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną); uwagi: fot.821323 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821323

ID 277 474 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: POD im. Braci Lipskich, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF34; data zbioru: 19 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródki działkowe, na przekopanej rok wcześniej ziemi, kilka; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.827171 fot.827172 [notatka: nie] [fotografie: tak];

827171
827172

ID 277 884 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Sławków NW, Góra Wielka (368 m n. p. m.), pow. będziński, woj. śląskie, DF35; data zbioru: 2 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawy i ciepłe zarośla na kamionkach galmanowych, na ziemi, kilka; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: na zachodnich stokach; fot.828674 fot.828675 fot.828676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

828674
828675
828676

ID 277 887 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: na E od stacji PKP DG-Wschodnia, Sławków N, pow. będziński, woj. śląskie, DF35; data zbioru: 2 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na stromych, północnych stokach, w przekopie kolejowym, ekoton ciepłych lasków brzozowo-osikowych i wtórnych muraw kserotermicznych, na ziemi, kilkanaście; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: fot.828688 fot.828689 fot.828690 fot.828691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

828688
828689
828690
828691

ID 280 409 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pabianice, ścieżka na tyłach ogródków działkowych między ul. Wspólną i Torową, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 25 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczyste pobocze ścieżki, z ziemi, wśród roślin zielnych, 7 sztuk obok siebie; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja; uwagi: fot.837062 fot.837063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837062
837063

ID 280 598 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gdynia ul. Morska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, teren szkoły, drzewa owocowe, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 27 mar 2024; eksykat: BGF0011808; uwagi: fot.837928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837928

ID 280 923 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 28 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rabata w parku, Kora, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001624; uwagi: fot.839352 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839352

ID 280 925 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Przasnysz ul.Mazowiecka, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 29 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogródek przydomowy, Na ziemi pod iglakami, trzy owocniki w niewielkiej odległości od siebie.; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001625; uwagi: fot.839363 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839363

ID 281 439 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID235 807; lokalizacja: Gdańsk osiedle VII Dwór, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klon, drzewa owocowe, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011787; uwagi: fot.841190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

841190

ID 281 748 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pabianice, ul. Karniszewicka, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 11 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rabata kwiatowa, w pobliżu dęby, śliwa domowa, wiąz, z ziemi, 2 owocniki; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Błażeja; uwagi: fot.842367 fot.842368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842367
842368

ID 282 235 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 8 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty - brzoza, dąb, Na ziemi, 1 owocnik, na ziemi; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.844108 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844108

ID 282 294 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 0,9 km na E od Kamieńca, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB92; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dominacją młodych brzóz, w pobliżu tarnina, Św, Md, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.844335 fot.844336 [notatka: tak] [fotografie: tak];

844335
844336

ID 282 305 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Dolina Tywy, 1,1 km na W od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 7 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd (Db, Bk, Js, Gb, Jw, głóg, leszczyna), na ziemi, pojedynczo i w grupach - łącznie 12 owocników o wysokości do 18 cm; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach); uwagi: fot.844357 fot.844358 fot.844359 [notatka: tak] [fotografie: tak];

844357
844358
844359

ID 282 695 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: pomiedzy miejscowosciami Metno i Dolsko, na S od Metna, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC31; data zbioru: 9 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarosla, z bogatym runem i duza iloscia gnijacych resztek roslinnych, piaszczysto-ilaste, zasobne w Ca, 3 osobniki rosnace z darni; leg. det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie; uwagi: na obszarze zwanym 'Karpaty Moryńskie, w 3 wawozie od strony Metna, rozcinajacym wschodnie sklony wzniesien pokrytych murawami cieplolubnymi, gps pomiar rzeczywisty!; 52°54'15.08"N; 14°21'10.60"E; fot: dr P. Baraniecki - Poznan; fot.845579 [fotografie: tak];

845579

ID 282 699 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Szczecin-Skolwin, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 9 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sklony wawozow - zespół gradu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum, ilaste, bogate w Ca, w bogatym w gatunki runie lesnym, z duza iloscia rozkladajacych sie lisci, lacznie odnaleziono 5 sztuk wyrosnietych osobnikow; leg. det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie; uwagi: wawoz o rozciaglosci rownoleznikowej pomiedzy Przesocinem i dzielnicami Szczecina: Skolwienem i Stołczynem; dane gps pomiar rzeczywisty!; 53°30'16.66"N; 14°35'35.60"E; fot: dr P.Baraniecki - Poznan; zdjecia okazow wykonal takze P.Pawlaczyk z Klubu Przyrodnikow, obecny rowniez w terenie; fot.845583 [notatka: nie] [fotografie: tak];

845583

ID 282 700 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Dolsko, pow. Gryfin, woj. Zachodniopomorskie, AC31; data zbioru: 11 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sklon mini-wawozu w ktory wcina sie droga z Dolska do Mirowa, na E od Dolska, porosniety drzewami lisciastymi, ilasto-piaszczyste, bogate w Ca, z runa na sklonie wawozu, 4 osobniki; leg. det. Krzysztof Andrzejewski; eksykat: nie; uwagi: czesciowo zjedzone przez slimaki, dane gps pomiar rzeczywisty!:; 52°54'1.26"N; 14°22'54.71"E; fot: dr P.Baraniecki - Poznan; fot.845597 [notatka: nie] [fotografie: tak];

845597

ID 298 573 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID275 652; lokalizacja: Przasnysz,ul.Orlika,gm.Przasnysz miasto, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 15 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sad przydomowy, na ziemi,pośród roślinności zielnej, Pojedynczo i małymi grupami,ok.80owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.914583 fot.914584 fot.914585 fot.914586 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914583
914584
914585
914586

ID 298 823 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 0,4 km na W od Kolna, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC72; data zbioru: 15 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek lasu liściastego (Rb, Jw, Db i inne) i zarazem pobocze drogi, na ziemi, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.915755 fot.915756 fot.915757 [notatka: tak] [fotografie: tak];

915755
915756
915757

ID 299 198 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Poznań Podolany, ul. Konatkowskiej, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BC98; data zbioru: 6 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, z drzew m.in. jabłoń, także krzewy (róże, bukszpany), iglaki, na ziemi, 2016 - nielicznie (jakie¶ 2-3 owocniki), 2017 - dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003833; uwagi: w 2016 r. powiadomiono mnie o grzybach, jakie wyrosły w ogrodzie, pozostawiono jeden do pokazania mi, to ten na poniższych zdjęciach; fot.917529 fot.917530; w 2017 r. grzyby wyrosły ponownie w liczbie 2 owocników; lokalizacja; fot.917531; owocniki; fot.917532 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917529
917530
917531
917532

ID 299 200 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gniezno, ul. Roosevelta, koło sklepu Ziemowit, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie [52°32'24,2"N 17°37'15,6"E], CC83; data zbioru: 20 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasty skwer, na ziemi, kilka owocników (nie przekraczało 10); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003843; uwagi: fotografie komórk± 20.04.2016; siedlisko; fot.917554; owocniki; fot.917555 fot.917556 fot.917557 fot.917558 fot.917559 fot.917560 fot.917561; fotografie 25.04.2016 skwer wcze¶niej skoszono, ale czę¶ć owocników ocalała!; fot.917562 fot.917563 fot.917564 fot.917565 [notatka: nie] [fotografie: tak, z 20.04.2016 i 25.04.2018];

917554
917555
917556
917557
917558
917559
917560
917561
917562
917563
917564
917565

ID 299 235 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: wieś Kalina (gmina Gniezno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC84; data zbioru: 4 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przed domem, na ziemi, podłoże piaszczyste, 4 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: owocniki; fot.917754 fot.917755 fot.917756 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917754
917755
917756

ID 299 286 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Starczanowo (gmina Murowana Goślina), zachodni skraj wsi, pow. poznański, woj. wielkopolskie [52°36'34.3"N 16°56'58.5"E], BC89; data zbioru: 29 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki stary sad na opuszczonej posesji (kilka drzew owocowych), na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003829; uwagi: zachodni skraj wsi w kierunku, gdzie droga gruntowa wiedzie do lasu, w pobliżu stanowisko archeologiczne i staw; kwitnące w sadzie drzewa:; fot.917850 fot.917851; owocnik pod własnym ciężarem opadł już na trawę!; fot.917852; okaz wobec miarki pobrałam pół główki owocnika!; fot.917853 fot.917854 [notatka: tak (przy okazie)] [fotografie: tak];

917850
917851
917852
917853
917854

ID 299 294 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID130 098; lokalizacja: 0,8 km, NWW, Starczanowo (gmina Murowana Go¶lina), pow. poznański, woj. wielkopolskie [52°36'36.3"N 16°56'33.1"E], BC79; data zbioru: 29 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki łęg (jesion, olsza, w pobliżu także brzoza, modrzew, leszczyna) w obniżeniu terenu (w pobliżu babrzysko), na ziemi, 6 owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003835; uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko; od znalezienia w 2009 nie udało mi się tam spotkać ponownie owocników, dopiero teraz w 2016; stanowisko; fot.917861; przykładowe owocniki; fot.917862 fot.917863 fot.917864; notatka; fot.917865 [notatka: tak] [fotografie: tak];

917861
917862
917863
917864
917865

ID 299 314 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Zakrzewo (gmina Kłecko), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC82; data zbioru: 26 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park przypałacowy, na ziemi, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w kwietniu 2014 gatunek chroniony); uwagi: 52°36'8" N, 17°23'14" E; widok na stanowisko; fot.917963; owocniki w różnym wieku i stanie; fot.917964 fot.917965 fot.917966 fot.917967 fot.917968 fot.917969 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917963
917964
917965
917966
917967
917968
917969

ID 299 315 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gniezno, u. Żeromskiego, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, CC83; data zbioru: 19 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podwórze za domem, na ziemi, 4 owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (w kwietniu 2014 gatunek chroniony); uwagi: widok ogólny, smardze wyrosły w miejscu, gdzie rok wstecz w czasie remontu w domu leżały deski, dalej w ogrodzie grusza, jabłoń, ale dotąd nigdy nie zauważyłam smardzów; fot.917974; owocniki; fot.917975 fot.917976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

917974
917975
917976

ID 299 594 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa przejściowa między łęgiem jesionowym a żyzną buczyną, na ziemi pod jesionami i bukami, w grupie - 19 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach); uwagi: fot.919429 fot.919430 fot.919431 fot.919432 [notatka: tak] [fotografie: tak];

919429
919430
919431
919432

ID 299 684 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Warszawa, cmentarz Bródnowski, pow. warszawski, woj. mazowieckie, EC96; data zbioru: 8 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze ścieżki, na ziemi, kilka owocników; leg. Iza Pomarańska, det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, prześlę BG; uwagi: fot.919718 fot.919719 fot.919720 fot.919721 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919718
919719
919720
919721

ID 299 753 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 1 km SE, Trzeciewnica (gmina Nakło nad Notecią), rez. Skarpy ¦lesińskie, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie [53°09'13.3"N 17°38'53.4"E], CC23; data zbioru: 14 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa kserotermiczna na skarpie, w dolnej czę¶ci skarpy, na ziemi, w pobliżu m.in. ¶liwa tarnina, 4 owocniki w różnym wieku i stanie; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody); uwagi: Rezerwat Skarpy ¦lesińskie jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci OZW!.; siedlisko; fot.920176 fot.920177; owocniki; fot.920178 fot.920179 fot.920180 fot.920181 [notatka: nie] [fotografie: tak];

920176
920177
920178
920179
920180
920181

ID 300 346 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Warszawa, Park Łazienki Królewskie, pow. Warszawa, woj. mazowieckie, ED26; data zbioru: 8 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, na ziemi, kilka owocników; leg. Krzysztof Koper, det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003834; uwagi: jeden z owocników, dużych rozmiarów; fot.922554 fot.922555 fot.922556 fot.922557 fot.922558; inny owocnik; fot.922559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922554
922555
922556
922557
922558
922559

ID 304 651 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 23 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, ziemia, pojedynczo, łącznie 5 ow.; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: fot.943049 fot.943050 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943049
943050

ID 304 652 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID304 651; lokalizacja: Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 6 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, ziemia, pojedynczo i po 2 zrośnięte, w sumie 12 ow.; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.943056 fot.943057 fot.943058 fot.943059 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943056
943057
943058
943059

ID 304 653 oznaczenie: Morchella esculenta; • potwierdzenie ID200 618; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 6 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, ziemia, 4 owocniki pojedynczo; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: fot.943064 fot.943065 fot.943066 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943064
943065
943066

ID 310 059 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Piastów, ul. J. Tuwima, wzdłuż torów kolejowych, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED25; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, pniak topolowy (P. Simona), w ziemi, 1 szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001154; uwagi: fot.835129 [notatka: [bf:833803]]; związane wątki bio-forum.pl: 833803 ;

ID 314 795 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 0,6 km na N od osady Trzaski w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 28 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony na naturalnych stanowiskach); uwagi: fot.1001933 fot.1001934 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1001933
1001934

ID 331 274 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 16 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: działka pasieczna, na ziemi, pojedynczo; leg. Ryszard Wietrzychowski, det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.1137559 fot.1137560 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1137559
1137560

ID 345 128 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Szczecin - Pogodno, ul. Piramowicza, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 10 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas zieleni między chodnikiem i jezdnią, na ziemi pod Fraxinus, w grupie - 8 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1227015 fot.1227016 fot.1227017 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1227015
1227016
1227017

ID 345 527 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik, również inne młode drzewka -trzmielina, grusza lub jabłoń, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: [bf:1222400] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1222400 ;

ID 353 042 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: 150 m na W od wsi Wilkówiec, pow. płoński, woj. mazowieckie; data zbioru: 4 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wśród gęstych zarośli tarniny i derenia na skraju lasu dębowego, bogata w wapń gleba gliniasta przykryta warstwą ściółki z liści dębowych, kilkanaście owocników w rozproszeniu na powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych; leg. det. Iwona Dembicz; eksykat: brak; uwagi: fot.1295811 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1295811

ID 357 394 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Szczecin Wielgowo pow. Szczecińskigm.Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 1 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek, w żyznej ziemi miedzy kwiatami( piwonie, podagrycznik), gleba, dwa owocniki w odległości 1,5m od siebie; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 5 sty 2024; eksykat: BGF0011623; uwagi: fot.1334289 fot.1334290 fot.1334291 fot.1334292 ; długość całego owocnika z częścią w ziemi 11cm, główka 6,5 x 6,5cm, widoczny jasny trzon 3cm [notatka: tak] [fotografie: tak];

1334289
1334290
1334291
1334292

ID 357 466 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Budno 19, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 5 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek, ziemia na grządce kwiatowej, jeden owocnik; leg. Lena Giniewska, det. Marcin Lożek; rev. Błażej Gierczyk 2 sty 2024; eksykat: BGF0011587; uwagi: Smardz jadalny fot.1335032 fot.1335033 fot.1335034 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1335032
1335033
1335034

ID 367 653 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Elbląg, Pd. zbocze G. Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 27 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek luźno porośnięty głogiem i drzewami owocowymi, 3 m. od brzegu niewielkiego bajorka, na ziemi pod głogiem, wśród roślin zielnych, 1 owocnik; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński, det. Piotr Stańczak; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zrobiłem dokumentację; fot.1428088 fot.1428089 fot.1428090 fot.1428091 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428088
1428089
1428090
1428091

ID 367 717 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gdańsk-Jelitkowo, przy wejściu na plażę nr 74, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 3 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla na wydmie szarej, jawor, klon, wiąz, brzoza, czeremcha, z piasku, pojedynczy; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1428770 fot.1428771 fot.1428772 fot.1428773 fot.1428774 fot.1428775 [fotografie: tak];

1428770
1428771
1428772
1428773
1428774
1428775

ID 367 790 oznaczenie: Morchella esculanta; lokalizacja: Lublin, Górki Czechowskie - 51.266888, 22.537894, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 5 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz (topola, wierzba, czeremcha, wiśnia ptasia, jesion), na ziemi, trzy owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1429553 fot.1429554 [fotografie: tak];

1429553
1429554

ID 368 140 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Gniezno, ul. Żeromskiego, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, CC83; data zbioru: 3 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, na ziemi wśród tłucznia wapiennego, podłoże przepuszczalne z dużym udziałem piasku, wysypane tłuczniem wapiennym dla posadzonej tam lawendy, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: stanowisko; fot.1433427 fot.1433428; owocnik; fot.1433429 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433427
1433428
1433429

ID 368 150 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pawłowo Skockie, gm. Skoki, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie, CC80; data zbioru: 27 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski, na ziemi wśród roślinności zielnej, w pobliżu drzewa z rodziny Rosaceae, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: owocnik na stanowisku; fot.1433602; owocnik z bliska; fot.1433603; owocnik wobec miarki; fot.1433604 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433602
1433603
1433604

ID 368 156 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Ostrów Lednicki, gm. Łubowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże gruntowej ścieżki spacerowej, na ziemi, pod drzewami z rodziny Rosaceae, kilka owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: stanowisko; fot.1433671; owocnik na stanowisku; fot.1433672; owocniki wobec miarki; fot.1433673 fot.1433674 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433671
1433672
1433673
1433674

ID 368 158 oznaczenie: Morchella esculenta; lokalizacja: Pobiedziska, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 25 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, na ziemi, wśród trawy, kilka owocników; leg. Agnieszka Bentkowska, det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak; uwagi: fot. Agnieszka Bentkowska; owocniki w siedlisku; fot.1433747 fot.1433748 fot.1433749; owocnik zaschnięty; fot.1433750; okazy - data pobrania 14.05.2023; fot.1433751 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433747
1433748
1433749
1433750
1433751
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji