grzyby.pl

Morchella esculenta var. umbrina

smardz jadalny odmiana ciemna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella esculenta var. umbrina (smardz jadalny odmiana ciemna)

owocnik

Składa się z główki i trzonu, 40-90 mm wysokości, trzon zwykle dłuższy od wysokości główki. Główka kulista do jajowatej lub stożkowatej; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; z ciemnobrązowo zabarwionymi alweolami i kontrastująco jasnymi ich krawędziami; główka krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, rozszerzający się ku podstawie; powierzchnia z drobnymi ziarenkami; gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.
Fruitbody comprises of a head and a stipe, 40-90 mm high, the stipe usually longer than the head. Head globose to oval or conical; alveole irregularly situated on the surface, without distictly dividing ribes; with dark brown alveole and contrasting light edges; the head's margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, widening towards the base; surface with fine granules; smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-25 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.54 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Rzadki. Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, wzdłuż potoków w towarzystwie buków i jesionów.
Rare. Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks, along streams.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.

jadalne czy trujące? 🟢!

Wyróżnia się szereg innych form na podstawie barwy i układu alweoli np. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda) (fot. obok). Jest też szereg innych podobnych pokrewnych gatunków smardzy, zobacz smardzowate (Morchellaceae).
There are few other forms of smardz jadalny (Morchella esculenta) which differs with colour and alveoles pattern e.g. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda). Check also other species in smardzowate (Morchellaceae) family.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.5 [26I]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[695]
    Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai · uwagi: odmiana niewyróżniana w checklist Chmiel (2006)
    publikacje: Kujawa i Gierczyk 2011, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020

znaleziska Morchella esculenta var. umbrina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-84 299239 FF-05 97688

 ID97688  Morchella esculenta var. umbrina; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy; na ziemi grupa, kilkanaście sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 163244 fot. 163245

 ID299239  Morchella esculenta var. umbrina; wieś Niewolno (gmina Trzemeszno), na wyjeździe ze wsi w stronę wsi Kruchowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2013.05.05; opuszczony cmentarz poniemiecki, topola, robinia akacjowa, wiąz, bez lilak, bez czarny, bluszcz; na ziemi 2013 jeden owocnik, 2016 - dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003825 (kolekcja z 2016.05.10), tak (2013, 2016), notatka: nie
uwagi: 2013
siedlisko
fot. 917774
owocnik rosnący w czę¶ci od strony Niewolna
fot. 917775

2014, 2015 - nie byłam tam wiosną w porze rozwoju smardzy

2016 - dotarłam ponownie wiosną i znalazłam znów smardze w innej czę¶ci, od strony Kruchowa, wówczas pobrałam owocniki
siedliskowo:
fot. 917776
owocniki
fot. 917777 fot. 917778

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji