grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Morchellaceae »

Disciotis venosa (Pers.) Arnould

krążkówka żyłkowana
Disciotis venosa (Pers.) Boud. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
pokrój
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)
Disciotis venosa (krążkówka żyłkowana)

owocnik

Owocnik półkulisty, miseczkowaty, także nieregularny, do płaskiego, rozpostartego, 60-200(250) mm średnicy; wewnętrzna strona ochrowa, żółobrązowa, jasnobrązowa, cynamonowobrązowa, żyłkowana z żyłkami zbiegającymi ku centrum; zewnętrzna powierzchnia omszona, biaława do ochrowej ze zbiegającymi żyłkami łączącymi się w króki, zagłębiony w podłożu trzon; brzeg podwinięty.

space

Fruitbody hemispherical, cup-like, also irregular, to flat, resupinate, 60-200(250) mm in diameter; inner surface ochre, yellow-brown, light brown, cinnamon-brown, venose with veins running to the centre, outer surface pubescent, whitish to ochre with decurrent veins joined together to form a short, buried in the substrate, stalk; margin incurved.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki hialinowe, gładkie, elipsoidalne, bez kropli tłuszczu, 19-23 x 12-13 µm.
Spore print white. Spores hyaline, smooth, ellipsoid, without an oil drop, 19-23 x 12-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.48 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadko. Owocniki wyrastają wiosną, pojedynczo lub w grupach, na ziem i na spróchniałym drewnie, w lasach i parkach, preferuje gleby wapienne, także w dolinach rzek, na glebach ciężkich, ilastych, wśród roślinności zielnej, w miejscach wilgotnych i porosłych mchami.
Rare. Sporocarps found in spring, solitary or gregarious, terrestrial, in forests and park grounds; calciphilous, also in river valleys, on heavy loamy soils, among herbaceous vegetation; hydrophilous and muscicolous.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, smaczna. W Polsce podlega ochronie.
Edible.
Jest sporo podobnie wyglądających grzybów, jednak bez zapachu chloru i zwykle mniejszych np. Discina perlata, wyrastająca na rozkładającym się drewnie drzew iglastych lub w ich pobliżu.
There is a number of similarly looking fungi, but without chlorine odour and usually smaller e.g. Discina perlata, which grows on decaying conifer wood or in its proximity.

wybrane okazy · selected collections

#2
08 05 01 - 2
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.10 [26I]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.32 [49]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.20 [9]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.278 [1]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[255]
    Disciotis venosa (Pers.) Arnould · publikacje: Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Gumińska 2006, Wilga 2000b, Adamczyk 2005a, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2003a, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2011, Chachuła 2012, Chachuła 2016, Chachuła i in. 2020, Ruszkiewicz-Michalska i Piskorski 2020, Chachuła i Fiedor 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Disciotis venosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

344120 BF-24 357462 CA-89 235815 234905 DA-80 302135 DB-05 357473 DF-32 331383 DF-78 165240 198599 DF-85 99280 EF-60 48835 EG-09 30748 FG-13 366460 FG-22 180973 344872 FG-24 304315 FG-33 100567 184920

 ID30748  Disciotis venosa; Biecz, pow. Gorlice, woj. małopolskie, 2.5 km na SE, las Czerwonki, EG-09; 2006.04.29; Na polance w dolince potoku, wokół las jodłowy z grabem i dębem, nad potokiem olcha szara i czarna; Na ziemi pośród lepiężników różowych i innej roślinności zielnej, na ciemnej, gliniastej glebie pojedynczo, w promieniu 2 m jeszcze trzy owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: Krążkówka żyłkowana
fot. 33071

 ID48835  Disciotis venosa; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 2006.04.09; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojednynczo, około 15 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-005, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64377

 ID99280  Disciotis venosa; Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, DF-85; 2008.05.10; brzeg lasu (jesion, jawor, grab, głóg); na ziemi trzy owocniki pojedynczo około 2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/28.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki do 5-8 cm średnicy, hymenium brązowe, od spodu owocnik jasny, białobrązowy, miąższ miseczki grubości 2-4 mm, bardzo łamliwy, trzonek około 1 cm długości. Smak nie stwierdzalny, zapach chloru. Zarodniki 19x12,5 um, gładkie, elipsoidalne.

fot. 168190 fot. 168191 fot. 168192

 ID100567  Disciotis venosa; ok. 3,5 km N, Wola Niżna - okolice Polan Surowicznych, na lewym brzegu potoku o orientacji W --> E. Okolice Chatki Elektryków, FG-33; 2008.04.28; skarpa nad potokiem; na glebie, w towarzystwie roślin widocznych na zdjęciach na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych - ponad 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BdPN/4.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Największy z owocników, przedstawiony z pokrywką obiektywu, miał szerokość ok. 8cm

fot. 170764 fot. 170765 fot. 170766 fot. 170767 fot. 170768 fot. 170769 fot. 170770 fot. 170771 fot. 170772

 ID165240  Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2010.05.06; w rozległej dolnie koryta rzeki Skawinki, na pograniczu lasu łęgowego; w trawie na gliniastej ziemi w grupie, około 20 szt.; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko to jest obserwowane od 2007 r. Owocniki pojawiały się co roku prócz 2009 r. Wydzielały bardzo mocny zapach chloru. Zdjęcia były robione podczas bardzo dużej wilgotności. Większość grzybów była w stanie zejściowym.
fot. 338790 fot. 338791 fot. 338792

 ID180973  Disciotis venosa; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 392890 fot. 392891 fot. 392892 fot. 392893

 ID184920  Disciotis venosa; okolice Daliowej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.04.25; na brzegu Wisłoka; na ziemi na przestrzeni kilkudziesięciu metrów w grupach i pojedynczo 7 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405956 fot. 405957 fot. 405958

ID198599 (potwierdzenie 165240) Disciotis venosa; Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.05.03; las łęgowy w dolinie rzeki Skawinki, okolice ujścia strumyka Rzepnik do Skawinki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484379 fot. 484380

ID234905 Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Bobrów, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.04.06; las łęgowy, olsza, klon, świerk; ziemia dwa owocniki; leg. M. Wilga; det. M. Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic
uwagi: fot. 661022 fot. 661023

 ID235815  Disciotis venosa; TPK Gdańsk Dolina Czystej Wody, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2014.04.24; zdziczały sad na obrzeżu lasu, jabłoń, czereśnia, wierzba, inne; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664249

ID302135 Disciotis venosa; Gdańsk Oilwa Park im. Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2017.05.12; zieleniec na brzegu stawu, lepiężniki; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 931541

 ID304315  Disciotis venosa; u podnóża Pasma Bukowicy w okolicy Darowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-24; 2016.05.15; pobocze leśnej, twardej drogi, w pobliżu młode buki i jodły; na ziemi między kruszywem i w trawie 8 owocników, pojedynczo i w grupie; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001647, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 941399
Wątek
Disciotis venosa

 ID331383  Disciotis venosa; Bytom SE, pow. Bytom, woj. śląskie, DF-32; 2020.04.28; Owocniki pojawiły się na terenie starych ogródków działkowych porośniętych głównie zdziczałymi drzewami owocowymi m.in.: jabłoń, grusza, orzech włoski, leszczyna, także krzewami ozdobnymi. Nieopodal rosły też modrzewie, świerki, czarny bez, topola osika.; na gołej ziemi z niewielkimi ilościami mchu i traw dwa owocniki w odległośi 1 metra; leg. Grażyna Żurawicka; det. Maciej Wacnik; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki w konsystencji kruche, odłamane kawałki owocnika posiadały zapach chlorufot. 1138535fot. 1138536fot. 1138537fot. 1138538fot. 1138539

 ID344120  Disciotis venosa; Przemyśl , Wąwóz Maziarnia na Zniesieniu, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2016.05.09; zarośla tarniny i innych krzewów; na ziemi 1 owocnik; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005532
uwagi: współrzędne stanowiska 49.771934 22.758499 https://www.bio-forum.pl/messages/33/841705.html

ID344872 Disciotis venosa; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2021.05.09; brzeg potoku Panna; na ziemi pośród roślinności zielnej (lepiężniki i in. oraz wierzby pojedynczo i po klika w grupie, ok. 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Zapach chloru
fot. 1225042 fot. 1225043 fot. 1225044 fot. 1225045

ID357462 Disciotis venosa; Duszniki Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-24; 2022.05.02; Przy strumieniu, młode buki w odległości ok 20m, 16.376564 , 50.373295; na ziemi, wśród niskiej roślinności, pomiędzy kamieniami pojedynczo, kilka sztuk; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1335008fot. 1335009

 ID357473  Disciotis venosa; Elbląg, 20 m. E od ul. Wschodniej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.04.29; las w typie łęgowym z Tp, Wb, Brz. W tym miejscu głównie głogi i inne kolczaste (tarnina?); na ziemi 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°09'58.3"N 19°27'07.2"E

Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1333693.html

Zapach chloru

ID366460 Disciotis venosa; Rymanów, peryferie w południowej częsci miasta, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG-13; 2021.04.25; miejsce nieporośnięte trawą, jakby udeptana ścieżka, osłonięta od połudna zagajnikiem ( klony wierzby, głóg ); na ziemi trzy owocniki w grupie; leg. Janusz Słowiński; det. Janusz Słowiński; eksykat: eksykat wyślę kustoszowi Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1219706.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1219706.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji