Tricholoma ustale (gąska bukowa)
licznie pod bukami
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
licznie pod bukami
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
trzon i blaszki; licznie pod bukami
Tricholoma ustale (gąska bukowa)
grupa pod bukami

owocnik

Tricholoma ustale (gąska bukowa)
przekrój; licznie pod bukami
Kapelusz młody czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, z oliwkowym odcieniem, pokryty grubą warstwą śluzu, w centrum ciemniejszy, z wiekiem suchy i czarnobrązowy, lśniący; powierzchnia bez strefowań, naga, gładka; początkowo wypukły, potem rozpostarty z niewyraźnym garbkiem, 40-80(120) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, ostry, jaśniejszy.

space

Trzon z czerwonobrązowymi włókienkami, w górze białawy, powierzchnia sucha, drobno kosmkowata, bez strefy pierścieniowej; 50-80 x 10-15 mm, równogruby, często w dolnej części rozszerzony i korzeniasto zakończony; sztywny, elastyczny, z wiekiem pusty.

space

Pileus young red-brown, chestnut-brown, with olive tint, covered thickly with mucus, centrally darker, with age dry and black-brown, glossy; surface not zonate, glabrous, smooth; initially convex, later expanding with an inconspicuous umbo, 40-80(120) mm in diameter; margin incurved for a long time, acute, lighter coloured.

space

Stipe with red-brown fibrils, at apex whitish, surface dry, finely fibrillose, without ring zone; 50-80 x 10-15 mm, equal, often lower part enlarged and rooting; stiff, elastic, with age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki bezbarwne, jajowate, 5-7 x 3,5-5 µm.
Spore print white. Spores hyaline, ovoid, 5-7 x 3,5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsta. Od lata do jesieni, w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, zwykle w grupach a nawet w kępkach.
Widespread. Summer-fall. In hardwood forests, primarily under Fagus, solitary to gregarious, often almost clustered.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna, ale niezbyt smaczna.[134]

uwagi

Inne brązowe gąski z mniej lub bardziej śluzowatym kapeluszu i o mniej lub bardziej wyraźnym mącznym zapachu oraz smaku to występujące w lasach liściastych: Tricholoma ustaloides z wyraźną białą strefą pierścieniową na trzonie, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) z siarkowożółtymi blaszkami i żółtym miąższem, gąska topolowa (Tricholoma populinum) wyrasta pod topolami z brązowiejącym trzonem i blaszkami. W lasach iglastych głównie pod sosnami można spotkać gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) z porozrywaną strefą pierścieniową, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) z gładkim, promieniście włóknistym i nieco śluzowatym kapeluszem, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) z drobno spękanym, suchym kapeluszem i gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) z silnie śluzowatym kapeluszem i czerniejącym ostrzami blaszek.
Other brown Tricholoma with more or less mucous cap and more or less distinct farinaceous odour and taste are found in deciduous forests: Tricholoma ustaloides with distinct white ring zone on the stipe, gąska żółtobrunatna (Tricholoma fulvum) with sulphur-yellow lamellae and yellow flesh, gąska topolowa (Tricholoma populinum) grows under poplars and has browning stipe and gills. In deciduous forests mainly under pine-trees can be found gąska białobrązowa (Tricholoma albobrunneum) with split ring zone, gąska gorzkawa (Tricholoma stans) with a smooth, radially fibrillose and slightly mucous cap, gąska dachówkowata (Tricholoma imbricatum) with minutely cracked, dry cap, and gąska kroplistobrzega (Tricholoma pessundatum) with strongly mucous cap and with blackening edges of gills.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska & Reszel (2000)[1848]Lisiewska & Reszel (2000) Macromycetes na tle zróżnicowania acidofilnych dąbrów środkowej części uroczyska Teresiny (nadleśnictwo Krotoszyn).[1848], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:58 1 znaleziska Tricholoma ustale (gąska bukowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB27 337096 AB38 337389 AB94 297141 336712 374436 AD18 155955 BE38 204601 CA68 267984 CA89 174593 223386 CB48 176796 176797 CE28 205414 253395 DA96 363827 EC34 335869

ID 155 955 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Fagus, Quercus), na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 795 w zielniku autora; uwagi: fot.305644 fot.305645 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305644
305645

ID 174 593 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: , [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: nie];

ID 176 796 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,leszczyna, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.379872 fot.379873 [notatka: nie] [fotografie: tak];

379872
379873

ID 176 797 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Młynki, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 24 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.379877 fot.379878 [notatka: nie] [fotografie: tak];

379877
379878

ID 204 601 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Paniowice Dolina Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 9 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,grab,olsza, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.514575 [notatka: nie] [fotografie: tak];

514575

ID 205 414 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: 700 m na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 22 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: olchy, brzozy, buki, graby, rzadko sosny i świerki, na ziemi, pośród liści, pod bukiem, pojedynczy; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 821 stary 87!. Gmina Sokolniki. Omówiony w wątku: [bf:516548]; fot.518852 fot.518853 fot.518854 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 516548 ;

ID 223 386 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 24 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.601216 fot.601217 [notatka: nie] [fotografie: tak];

601216
601217

ID 253 395 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: 1,8 km na S-E od zabudowań Pichlic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 18 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, graby, buki, dęby, brzozy, olchy, na ziemi, pod bukiem, pojedyńczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Sokolniki oddział 821.; fot.730259 fot.730260 fot.730261 [fotografie: tak];

730259
730260
730261

ID 267 984 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA68; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K.; uwagi: fot.787112 fot.787113 [notatka: nie] [fotografie: tak];

787112
787113

ID 297 141 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna przy źródlisku, na ziemi, w wiązce - 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:873299] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 873299 ;

ID 335 869 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 18 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przechodzącej przez grąd grabowo-dębowy, ziemia, grupa kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Kozak; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1169473] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1169473 ;

ID 336 712 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1176646 fot.1176647 fot.1176648 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1176646
1176647
1176648

ID 337 096 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: prop. rez. Rybokarty w gm. Gryfice, 1,2 km na NW od miejscowości Rybokarty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB27; data zbioru: 11 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1179040 fot.1179041 fot.1179042 fot.1179043 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1179040
1179041
1179042
1179043

ID 337 389 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Prop. rez. Wyszoborski Las Barwinkowy w gm. Płoty, 1,8 km na SW od Wyszoboru, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi, w wiązce - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1180811 fot.1180812 fot.1180813 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1180811
1180812
1180813

ID 363 827 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.7"N 19°29'41.2"E], DA96; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, w ściółce, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1389791] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1389791 ;

ID 374 436 oznaczenie: Tricholoma ustale; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,4 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1501581; kapelusz silnie śluzowaty: fot.1501582 fot.1501583; zarodniki: 6,1-8,4 x -4,5!4,9-6,2 µm średnio 7,0 x 5,5 µm!, Q: 1,1-1,5 średnio 1,3!: fot.1501584 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1501581
1501582
1501583
1501584
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji