grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek

włostka Tatarkiewicza
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka ciemniejsza (Bryoria subcana)włostka tatrzaaska (Bryoria tatrica)