grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria tatrica (Motyka) Bystrek

włostka tatrzaaska
Bryoria Bryoria Bryoria BryoriaBryoriawłostka Tatarkiewicza (Bryoria tatarkiewiczii)