jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.

włostka ciemniejsza