jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.

włostka Smitha