jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.

włostka prosta