jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.

włostka spleciona