jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.

włostka brązowa