jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.

włostka gniazdowa