jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka cieniutka