jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.

włostka dwubarwna