jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.

włostka turniowa