jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina capitata (Ach.) Nyl.

odnożyca murawkowata