grzyby.pl
niejadalny

Polyporus brumalis (Pers.: Fr) Fr. sensu Kreisel

żagiew zimowa
Polyporus Polyporus Polyporus PolyporusPolyporusżagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius)żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus)
Polyporus brumalis (żagiew zimowa)
na leżacych gałązkach bukowych; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Polyporus brumalis (żagiew zimowa)
Polyporus brumalis (żagiew zimowa)
na opadłych gałęziach w lesie mieszanym

owocnik

Polyporus brumalis (żagiew zimowa)
Kapelusz żółtawobrunatny, ciemnobrunatny, ciemnoczerwonobrunatny do czarnobrunatnego, często z rdzawym lub żółtawym odcieniem, czasem niewyraźnie pręgowanay, z wiekiem silnie płowieje; 20 – 70 (100) mm średnicy, młody półkulisty, potem wypukły, w środku zwykle wgłębiony; powierzchnia za młodu naga i tylko na brzegu nieznacznie szorstka lub z krótkimi szczeciniastymi i filcowatymi włoskami (zwłaszcza na peryferiach), dojrzała naga lub mniej lub bardziej szorstka lub pokryta niewyraźnymi łuseczkami; brzeg kapelusza ostry, za młodu i gdy podeschnięty to podwinięty.

space

Pory bladoochrowe, o grubych ostrzach z białym nalotem; dość zmiennej wielkości, początkowo obłe, potem wydłużone i wielokątne, mniej więcej promieniście ułożone, 0.3 – 1-2 x 0.2 – 0.6 – 1 mm średnicy. Rurki krótkie (1 – 3 mm długości), czasem nieco zbiegające na trzon.

space

Pileus yellowish-brown, dark brown, dark red-brown to black-brown, often with rusty or yellowish tint, sometimes indistinctly striate, with age strongly fading; 20 – 70 (100) mm in diameter, young hemispherical, later convex, centrally usually depressed; when young surface glabrous and only at the margin slightly coarse or with short bristly and velvety hairs (especially peripherally), at maturity glabrous or more or less rough or indistinctly squamulose; pileal margin acute, when young and somewhat dried up incurved.

space

Pores pale ochraceous, with thick white pruinose edges; quite variable in size, initially rounded, later oblong and polygonal, more or less radially laid out, 0.3 – 1-2 x 0.2 – 0.6 – 1 mm in diameter. Tubes short (1 – 3 mm long), sometimes subdecurrent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte.

Spore print white. Spores cylindrical, allantoid.

występowanie

Gatunek pospolity. Występuje na martwym drewnie drzew liściastych, często na leżących gałęziach i kłodach. Owocniki pojawiają się najliczniej wczesną wiosną (marzec, kwiecień) i późną jesienią (październik, listopad).

Common. Usually early spring and late fall, solitary or few together on fallen branches and trunks of decidious trees.

wartość

Niejadalna.

Inedible.

uwagi

żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) - pory b. drobne, < 0.5 mm szerokości, u młodych owocników prawie niedostrzegalne. Kapelusz i trzon ciemniejsze. Wyrasta na grubszych gałęziach i pniakach drzew liściastych. Wyrasta po sezonie żagwi zimowej, od końca kwietnia do połowy czerwca.

space

żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) - pores very fine, < 0.5 mm broad, in young sporocarps barely visible. Cap and stipe darker. Found on bigger branches and stumps of deciduous trees. Found after the growing season of żagiew zimowa (Polyporus brumalis), from end of April to mid-June.

space