grzyby.pl

Gloeohypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) Hjortstam

nalotnica woskowata
Hypochnicium analogum (Bourdot et Galzin) J. Erikss. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russulales Russulales Russulales RussulalesRussulalespowłocznicowate (Peniophoraceae)skóróweczka (Scytinostromella)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych gałęziach drzew liściastych (zwykle buka i jesiona), rzadko na iglastych; sierpień-wrzesień.Na martwych gałęziach drzew liściastych (zwykle buka i jesiona), rzadko na iglastych; sierpień-wrzesień.