Tx: 2058
grzyby.pl

Bovista pusilla (Batsch) Pers.

kurzawka drobniutka
Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni [gł. w czekl.] · Bovista pusilla sensu auct. mult. (e.g. Kreisel) · Lycoperdon dermoxanthum Vittad. · Lycoperdon ericetorum Pers.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Po przeglądzie czeklist nie mam jasności co do nomenklatury: * polska czeklista [105] podaje Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni z synonimami Bovista pusilla (Batsch) Pers. i Lycoperdon ericetorum Pers.; * wg Mycobank Bovista pusilla (Batsch) Pers.Lycoperdon ericetorum Pers., a osobnym gatunkiem jest Bovista dermoxantha (Vittad.) De ToniLycoperdon dermoxanthum Vittad.; * wg GBIF Lycoperdon dermoxanthum Vittad.Bovista dermoxantha (Vittad.) De ToniLycoperdon ericetorum Pers. i osobnym gatunkiem jest Bovista pusilla (Batsch) Pers.Bovista ericetorum Pers.Lycoperdon pusillum (Batch) Pers.. * Z tego przeglądu widać, że nazwa Bovista pusilla (Batsch) Pers. jest różnie traktowana. Tymczasowo przyjmuję, że chodzi o jeden gatunek o niejasnej nomenklaturze. [MS (2022-12-23)]
Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
pokrój
Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
młody owocnik, widok z boku

cechy makroskopowe

Owocnik mały, okrągły do jajowatego, (5) 8-20 (30) mm średnicy; przytwierdzony do podłoża wyraźnym sznurem grzybni; podstawa często promieniście pofałdowana.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) szarawobrązowa, matowa lub połyskująca.

space

Gleba z wiekiem oliwkowobrązowa. Podglebie bardzo słabo wykształcone lub brak.

cechy mikroskopowe

Bovista pusilla (kurzawka drobniutka)
Zarodniki kuliste, bez sterygmy, szorstkie, 3.5-5.5 µm średnicy.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsta, częściej na nizinach. Stanowiska suche, piaszczyste, wydmy, skały, pastwiska, pobocza dróg, zbiorowiska typu Corynephoreten, Calluneten, Festuco-Sedetalia, generalnie poza lasami.

wybrane okazy · selected collections

#9
05 10 02 - 4d
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
#21
05 10 02 - 4c
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska).[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279] (as: B. pusilla), Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Domański Z. (1965)[2717]Domański Z. (1965) Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce).[2717], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Bovista pusilla), Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454] (as: Bovista pusilla), Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: B. pusilla), Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842] (as B. furfuracea), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: B. furfuracea), Ginko (1985)[2803]Ginko (1985) Materiały do mikoflory lasów świerkowych Suwalszczyzny.[2803], Ginko & Wartalska (1983)[2804]Ginko & Wartalska (1983) Materiały do znajomości grzybów z grupy Gasteromycetes województwa zielonogórskiego.[2804], Gumińska (1969)[2820]Gumińska (1969) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część I).[2820], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Lycoperdon pusillum), Hołownia (1967)[2855]Hołownia (1967) Obserwacje mikologiczne z okolic Osia (Bory Tucholskie).[2855], Hołownia (1974)[2858]Hołownia (1974) Grzyby wyższe okolic Torunia. Część II.[2858] (as Lycoperdon ericerotum var. pusillum), Jaworska et al. (2011)[1611]Jaworska et al. (2011) Rzadkie i zagrożone gatunki macromycetes Okręgu Chęcińskiego.[1611], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Lycoperdon dermoxanthum), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: B. furfuracea i Lycoperdon dermoxanthum), Kaufmann (1926)[2898]Kaufmann (1926) Die in Westpreußen gefundenen Pilze aus den Familien: Pezizaceen, Helvellaceeen, Elaphomyceten, Phallaceen, Hymenogastreen, Lycoperdaceen.[2898], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: B. pusilla), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: B. furfuracea), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: Bovista pusilla), Lisiewska & Galas-Świdurska (2005)[1843]Lisiewska & Galas-Świdurska (2005) Podstawczaki (Basidiomycetes) Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.[1843] (as: Bovista pusilla), Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849] (as: Bovista pusilla), Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863] (as: Bovista pusilla), Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864] (as: Bovista pusilla), Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866] (? as: Lycoperdon ericetorum), Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885] (as: B. pusilla), Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: Bovista pusilla), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Mamos (1986)[3009]Mamos (1986) Flora grzybów makroskopowych rezerwatu lipowego Babsk koło Skierniewic.[3009], Stasińska (2008)[2230]Stasińska (2008) The state of knowledge of Macromycetes in xerothermic grasslands in Poland.[2230], Teodorowicz (1939)[3304]Teodorowicz (1939) Nowe dla flory polskiej podrzędy, rodziny, rodzaje i gatunki wnętrzniaków (Gasteromycetes).[3304], Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1996)[3392]Wojewoda (1996) Grzyby Krakowa w latach 1883-1994 ze szczególnym uwzględnieniem Macromycetes.[3392], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (omówiony wśród taksonów problematycznych)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:33 1 znaleziska Bovista pusilla (kurzawka drobniutka) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC72 78542

ID 78 542 oznaczenie: Bovista pusilla; lokalizacja: żwirownia k. rezerwatu Jelonka, gm. Kleszczele, GC72; data zbioru: 18 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa na zboczach i wierzchowinie wyrobiska, na ziemi, w rozproszeniu, kilkadziesiąt owocników; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BG/24.09.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji