grzyby.pl

Lyomyces erastii (Saaren. et Kotir.) Hjortstam et Ryvarden

Hyphodontia erastii Saaren. et Kotir. · Xylodon erastii (Saaren. et Kotir.) Tura, Zmitr., Wasser et Spirin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lyomyces Lyomyces Lyomyces LyomycesLyomycesstrzępkoząb skorupiasty (Lyomyces crustosus)Lyomyces juniperi

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]