grzyby.pl

Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. (1881)

błyskoporek promienisty, włóknouszek promienisty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
21.09.2004, Rogów, rez. Popień i okolice; copyright © by Marek Snowarski
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
młody owocnik na pniu martwej olszy
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
stare owocniki na pniu martwej olszy

owocnik

Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
Owocniki półkuliste, konsolowate, bokiem przyrośnięte do podłoża i podstawą nieco po nim zbiegające, także mogą być w pełni rozpostarte (resupinatowe); pojedyncze kapelusze (20) 30 – 80 (100) mm szerokości, odstają 15 – 50 mm od podłoża, w miejscu przyrośnięcia do 20 mm grubości, zawsze skupione w duże gromady i pozrastane podstawami; górna powierzchnia początkowo żółta, jasno ochrowobrązowa do żółtobrązowej, z wiekiem czerwonobrązowa do ciemnobrązowej i prawie czarnej; powierzchnia początkowo aksamitnie owłosiona, potem naga, nierówna, brodawkowana, promieniście bruzdowana, pofalowana, czasem słabo strefowana; brzeg początkowo wystający, zaokrąglony, z kroplami brązowej wydzieliny, szybko ostry, przy wysychaniu podginający się.

space

Rurki jednowarstwowe, długości 3 – 6 (10) mm; rudordzawe do umbrowocynamonowych, w wiekiem płowe; skrótko zbiegające.

space

Sporocarps hemispherical, bracketlike, sessile and with the base slightly decurrent unto the substrate, can also be entirely resupinate; single pilei (20) 30 – 80 (100) mm across, coming 15 – 50 mm off the substrate, at the place of attachment up to 20 mm thick, always clustered in large groups and fused at bases; upper surface initially yellow, light ochre-brown to yellow-brown, with age red-brown to dark brown and near black; surface initially velutinous, later glabrous, uneven, verrucose, radially striate, undulating, sometimes slightly zoned; margin initially projecting, round, with brown guttation drops, quickly acute, on drying up incurving.

space

Tubes single-layered, 3 – 6 (10) mm long; red-russet-coloured to umber-cinnamon, with age buff; shortly decurrent.

space

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, nieco żółtawe, nieamyloidalne, 4.5 – 5.5 × 3.5 – 4.5 µm. Szczecinki sierpowato zagięte.

Spores broadly ellipsoid, smooth, yellowish, inamyloid, 4.5 – 5.5 × 3.5 – 4.5 µm. Setae incurved.

występowanie

Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty)
Częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają zwykle w dużej ilości, częściowo połączone ze sobą i dachówkowato umieszczone jeden nad drugim. Na żywych i martwych pniach i gałęziach (także opadłych) olszy, rzadziej grabu, rzadko na innych gatunkach drzew liściastych.

Common. Sporocarps annual, found usually in big numbers, partially connected with each other and imbricated. On living and dead tree trunks and branches (also fallen ones) of alder, sporadically hornbeam, seldom on other species of hardwood trees.

wartość

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego.

Causes white soft-rots.

uwagi

Na bukach wyrasta podobny błyskoporek guzkowaty (Inonotus nodulosus), także podawany jako odmiana powyższego gatunku błyskoporek guzkowaty (Inonotus nodulosus). Mikroskopowo różni się prostymi szczecinkami i zwykle jego owocniki są bardziej rozpostarte a kapelusze nieliczne i nieduże.

On beech grows similar błyskoporek guzkowaty (Inonotus nodulosus) (also known as błyskoporek guzkowaty (Inonotus nodulosus)). Under microscope could be distinguished thanks to its straight setae. Macroscopicaly its fruitbody is almost fully resupinate, with only small and projecting up to 20 mm caps.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040921.1.04 - Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty); Rogów, rez. Popień i okolice
040921-1
/Rogów, rez. Popień i okolice/ #9
znalezisko 20021005.7.02 - Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty); Czechy, Suchdol nad Odrou
021005-7
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Suchdol nad Odrou/ #9
znalezisko 20021124.4.02 - Inonotus radiatus (błyskoporek promienisty); dolina Odry, Jelcz-Oława
021124-4
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry, Jelcz-Oława/ #7