jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.

włostka wełnista