grzyby.pl

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden

wrośniak strefowany
Trametes multicolor (Schaeff.) Jülich · Trametes zonata (Nees) Pilát · Trametes zonatella Ryvarden
Trametes Trametes Trametes TrametesTrameteswrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens)