grzyby.pl

Tomentella galzinii Bourdot

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella clavigeraTomentella griseoumbrina

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]