grzyby.pl
niejadalny

Stereum hirsutum (Willd.) S.F. Gray (1938)

skórnik szorstki
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
15.07.2004, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
Stereum hirsutum (skórnik szorstki)

owocnik

Stereum hirsutum (skórnik szorstki)
Owocniki rozpostarto-odgięte, rozpostarte, całkiem odgięte, półeczkowate, dachówkowate; 1 – 2 mm grubości. Górna powierzchnia żółtoochrowa, szarobrązowa, rdzawobrązowa, szorstko białawo owłosiona, strefowana. Hymenofor gładki; świeży jaskrawo pomarańczowo-żółty lub ochrowy, u starych okazów ochrowy lub jasnobrązowy, brązowopomarańczowy. Skaleczony nie zmienia barwy. Miąższ twardy skórzasty, korkowy, białawy.

Sporocarps resupinate, resupinate-uplifted, fully uplifted, shelves like, with overlapping shelves; 1 – 2 mm thick. Upper surface yellow-ochre, grey-brown, rusty-brown, whitish rough hairs, zoned. Hymenophore smooth; fresh vivid orange-yellow or ochre, in old specimens ochre or light brown, brown-orange. Injured does not change colour. Flesh firm leathery, corky, whitish.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5 – 8 x 2 – 3.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 5 – 8 x 2 – 3.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok w sprzyjających warunkach. Na martwych gałęziach, gałązkach, pniach, pniakach drzew liściastych. Rzadko na iglastych.

Very common. Sporocarps grow throughout the year in favourable conditions. On dead branches, twigs, trunks, stumps of deciduous trees. Sporadically on the conifers.

wartość

Niejadalny. Uszkadza zasiedlone drewno.

Inedible. Destructive to wood.
Podobny skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) ma owocniki bocznie przyrośnięte krótkim, niewyraźnym trzonem. Górna powierzchnia krótko owłosiona, szarobrązowa. Hymenofor w barwach zgaszonych, ochrowy, kawa z mlekiem (nie żółty, czy pomarańczowy). Świeży po skaleczeniu wyraźnie żółknie.

space

Kapeluszowe skórniki, oglądane z wierzchu mogą przypominać wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor), ten ma jednak porowaty hymenofor.

Similar skórnik aksamitny (Stereum subtomentosum) has sporocarp sessile with a short, hardly perceptible stem. Upper surface with short hairs, grey-brown. Hymenophore in faded colours of ochre, coffee and milk (neither yellow nor orange). Fresh when injured turns distictly yellow.

space

Looked from above cap-forming Stereum species looks like wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) - however this species got poroid hymenophore.

Na grzybni skórnik szorstki (Stereum hirsutum) pasożytuje inny grzyb tworzący duże owocniki - trzęsak listkowaty (Tremella foliacea).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020420.2.02 - Stereum hirsutum (skórnik szorstki); Wrocław, dolina Odry-Oławy
020420-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20040715.3.04 - Stereum hirsutum (skórnik szorstki); Siechnice
040715-3
/Siechnice/ #10