grzyby.pl

Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.

opis

Owocniki zwykle wyrastają gromadnie, pokrywając obszar szerokości kilkunastu centymetrów, poszczególne owocniki zachodzą na siebie i zrastają się; pojedynczy owocnik płaski, soczewkowaty, 0.5 – 2 mm średnicy, pomarańczowo-czerwony do łososiowo-różowego, bez trzonka, pod spodem może być widoczna widoczna słabo rozwinięta biała grzybnia (subikulum).

Sporocarps usually gregarious, covering the area of a dozen or so centimetres wide, sporocarps overlapping and concrescent; individual sporocarps resupinate, lenticular, 0.5 – 2 in diameter, orange-red to salmon-pink, stalkless, underneath can be visible weakly developed white mycelium (subiculum).

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, bez kropli, hialinowe, 15 – 17 × 10 – 11.5 µm. Worki 8-zarodnikowe. Apotecja z mikroskopowymi zaostrzonymi włoskami.

Spores broadly ellipsoid, smooth, without drops, hyaline, 15 – 17 × 10 – 11.5 µm. Asci 8-spored. Apothecia with microscopic, pointed hairs.

występowanie

Pospolity. W przeciągu całego roku na wypaleniskach, zwłaszcza na gruntach po niedawnym pożarze.

Common. Throughout the year on burned ground, particularly shortly after a fire.
Drugi gatunek w tym rodzaju makroskopowo tożsamy, Pyronema omphalodes ma mniejsze zarodniki, 11 – 15 × 6.5 – 8.5 µm i wyraźnie rozwinięte subiculum.

Another species macroscopically identical within this genus, Pyronema omphalodes, has smaller spores, 11 – 15 × 6.5 – 8.5 µm and well-developed subiculum.