Tx: 2225
grzyby.pl

Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo et Papetti

lejkowniczek pełnotrzonowy, lejkowniczek bezsprzążkowy
Cantharellus sinuosus Fr. · Craterellus crispus Fr. · Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann · Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami

opis

Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
Kapelusz szarobrązowy do ciemnobrązowo-czarnego, brzeg jaśniej, żółtawo zabarwiony; 10-50 mm średnicy, płaski, lejkowaty, ale bez pustego trzonu, powierzchnia bardzo nierówna, brzeg nieregularnie pofałdowany, kędzierzawo-płatowaty; zwykle kilka owocników zrośniętych razem; często zdarzają się też wtórne kapelusze (przykład na fot. obok).

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, spłaszczony, wzdłużnie wklęsły, powierzchnia pofałdowana; 30-60 x 3-8 mm, podstawa zwężona, wewnątrz w części długości pusty.

space

Pileus grey-brown to dark brown-black, margin lighter yellowish coloured; 10-50 mm in diameter, plane, infundibuliform, but without hollow stipe, surface very uneven, margin irregularly undulating, cleft and crisped; usually several sporocarps concrescent; often forms secondary pileoli (example in the photo).

space

Stipe colour of the cap or lighter, flattened, longitudinally concave, surface undulating; 30-60 x 3-8 mm, base tapered, partly hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (jasnożółty). Zarodniki szeroko-jajowate, gładkie, 9.5-12 x 7-8 µm.
Spore print white (pale yellow). Spores broadly ovoid, smooth, 9.5-12 x 7-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają grupami i w kępkach w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, w miejscach podmokłych, wśród mchów; latem i jesienią.
Not common. Gregarious or clustered, in hardwood especially under Fagus in wet places.
Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
Nieco podobny pieprznik szary (Cantharellus cinereus) ma lejkowaty kapelusz z pustym trzonem, hymenofor jest pofałdowany w dość wyraźne listewki, ma wyraźny przyjemny zapach. Również należy zwrócić uwagę na pieprznika trąbkowego (Cantharellus tubaeformis) i pieprznika żyłkowanego (Cantharellus aurora) oba w części są zabarwione żółtawo i mają wyraźniej uformowane listewki na hymenoforze.
Somewhat similar pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (photo) has an infundibuliform cap with a hollow stipe, hymenophore wrinkled to form quite distinct ridges, and has strong pleasant odour. Also worth mentioning pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) (photo) and pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) both partly yellowish coloured and with more distinct ridges formed on the hymenophore.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej.[1263] (as: Craterellus sinuosus), Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268] (as: Craterellus sinuosus), Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281] (as: Craterellus sinuosus), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Pseudocraterellus sinuosus), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: P. sinuosus), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: P. sinuosus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773] (as: P. sinuosus), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997] (as: P. umbonatus), Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144] (as: Craterellus sinuosus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: P. sinuosus), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wrzosek (2020)[2551]Wrzosek (2020) Grzyby Pola Mokotowskiego w Warszawie.[2551]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Craterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE84 75669 EG15 26866

ID 26 866 oznaczenie: Pseudocraterellus sinuosus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego (pod dębem, grabem, brzozą, jarząbem, sosną, jodłą, świerkiem), na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050904-255 herb. Pinczer; uwagi: [notatka: TAK/050904-255] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 75 669 oznaczenie: Pseudocraterellus sinuosus; lokalizacja: Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru wadliwa: 2007.07.12; 2007.08.30; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan mieszany: osika, sosna, jodła, dąb, w ściółce na podłożu gliniasto-piaszczystym, masowo pozrastane po kilka, ale na niewielkiej powierzchni - ok. 10 m kw.; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Gatunek z "pogranicza" kwalifikacji do rejestru. Nie ma go na czerwonej liście, ale figuruje na czerwonej liście Gór Świętokrzyskich.; fot.117432; Siedlisko; Wilgotne owocniki z dn. 12.07.2007; fot.117433 fot.117434; Wysuszone owocniki z dn. 30.08.2007; fot.117435; Pseudocraterellus sinuosus - lejkowniczek pełnotrzonowy [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak];

117432
117433
117434
117435
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji