grzyby.pl

Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. et Ryvarden

Phlebia bispora (Stalpers) Nakasone
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]