grzyby.pl

Hypochniciellum ovoideum (Jülich) Hjortstam et Ryvarden

Leptosporomyces ovoideus Jülich · Leucogyrophana ovoidea (Jülich) Tellería, Aphyllophorales resupinatae non poroides, I. Acanthobasidium-Cystostereum (Flora Mycologica Iberica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]