grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Flammulina populicola Redhead et R.H. Petersen