grzyby.pl
niejadalny

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (1959)

chrząstkoskórnik purpurowy, ziarnoskórnik purpurowy
Stereum purpureum Pers.
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany; 05.02.2004, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
pozornie na ściółce, w rzeczywistości na korzeniach pniaka brzozy
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
na pniaku brzozy; las mieszany
Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)

opis

Chondrostereum purpureum (chrząstkoskórnik purpurowy)
hymenofor
Owocnik rozpostarty lub rozpostarto odgięty, zwykle w grupach owocników ułożonych dachówkowato nad sobą lub pokrywających znaczną przestrzeń; pojedyncze owocniki odstają do 20 – 40 mm od podłoża; górna powierzchnia szczeciniasto owłosiona, szarawa, biaława, niewyraźnie strefowana, na brzegu jaśniejsza.

space

Miąższ konsystencji skórzastej, elastyczny, 1 – 2.5 mm grubości. Bez wyróżniającego się zapachu; smak łagodny. W przekroju pod warstwą włosków widoczna czarna linia.

Sporocarp resupinate or effuso-reflexed, commonly in groups of overlapping sporocarps or covering vast areas; single sporocarps extending out 20 – 40 mm from the substrate; upper surface strigose, greyish, whitish, indistinctly zonate, with a lighter-coloured margin.

space

Flesh consistency membranous, elastic, 1 – 2.5 mm thick. Without characteristic odour; taste mild. In cross section a black line is visible under a layer of hairs.

zarodniki

Zarodniki cylindryczne, nieco wygięte, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6.5 – 8 × 2.5 – 3.5 µm.

Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, hyaline, inamyloid, 6.5 – 8 × 2.5 – 3.5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają przez cały rok na martwym drewnie drzew liściastych, rzadko iglastych.

Common. Fruitbodies found throughout the year on dead wood of broadleaf trees, rarely of conifers.

wartość

Niejadalny. Z racji częstości o dużym znaczeniu gospodarczym, wywołuje zgniliznę drewna typu białego i chorobę drzew owocowych zwaną srebrzystością liści.

Inedible. Due to frequent occurrence of great economical consideration, causes white soft-rots of wood and fruit tree disease called silver-leaf disease.