grzyby.pl

Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt.

stroczek domowy, stroczek łzawy, s. płaczący, Dry Rot /en/
Merulius lacrymans (Wulfen) Schumach. · Serpula lacrimans
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Serpula lacrymans (stroczek domowy)

owocnik

Owocnik rozpostarty, średnicy od kilku do kilkudziesięciu cm, grubości 2-10 mm; rzadziej tworzy odstające kapelusze, szerokości 20-100 mm i grubości do 20 mm; w centrum żółtawy, brązowawy, żółtopomarańczowy, oliwkowobrązowy, na brzegu często ze strefą białawej, watowatej grzybni; powierzchnia nieregularnie porowata, jamkowata, labiryntowata; konsystencja elastyczna, gąbczasta. Zapach początkowo przyjemny, grzybowy, u starszych owocników nieprzyjemny; smak łagodny. Z początku porażone drewno pokryte kilkucentymetrową warstwą białawej, watowatej grzybni. Tworzy także białawe, szarawe, sznury grzybni, długości do kilku metrów, mogą one przechodzić przez materiały w których grzybnia nie rozrasta się, np. mury, beton, ziemię i infekować odległe elementy drewniane.
Sporocarp plane, from a couple to tens of cm in diameter, 2-10 mm thick; sporadically develops distinct pilei, 20-100 mm across and up to 20 mm thick; in the centre yellowish, brownish, yellow-orange, olive-brown, often margin area covered with whitish, cottony mycelium; surface irregularly poroid, pitted, labyrinth; consistency elastic, spongy. Smell initially pleasant, fungoid, in mature sporocarps unpleasant; taste mild. Initially, tree affected covered with several centimeters thick layer of whitish, cottony mycelium. Also creates whitish, grayish, several meters long mycelial threads. They can penetrate through materials in which mycelium does not develop, e.g. walls, concrete, ground, and infect distant wooden elements.

zarodniki

Wysyp zarodników brązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, żółte, niektóre z kroplami, 9-12 x 4.5-6 µm.
Spore print brown. Spores ellipsoid, smooth, yellow, some with drops, 9-12 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Grzyb porażający drewno z drzew iglastych. Stosunkowo częsty na drewnie w niewietrzonych, starych, wilgotnych budynkach drewnianych lub mieszanych drewniano-ceglanych, także w elementach drewnianych w kopalniach. Rzadziej także na drewnie w lasach. Atakuje głównie drewno iglaste, najczęściej sosnowe, bardzo rzadko liściaste a także papier i tkaniny naturalne. Owocniki tworzy w przeciągu całego roku.
Fungus affects wood. Considerably common in airless wooden and mixed wooden-brick buildings, in wooden elements inside mines. Sporadically also on forest wood. Strikes mainly coniferous wood, rarely hardwood. Also paper, natural fabrics.

znaczenie gospodarcze

Groźny grzyb uszkadzający konstrukcje drewnianych budynków i drewno; powoduje brunatną zgniliznę drewna. Główny tzw. "grzyb domowy".
Dangerous fungus damaging wooden structures of buildings and all wood. Major 'home mushroom.'
Mniejsze i cieńsze owocniki, w naturze na drewnie iglastym, tworzy stroczek leśny (Serpula himantioides).
Smaller and thinner sporocarps, on coniferous wood, are created by stroczek leśny (Serpula himantioides).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4398]
    Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schrot. · synonimy: Merulius domesticus H.G. Falck, M. lacrymans (Wulfen) Fr.
    publikacje: Flisińska 2004, Wojewoda 2002, Łuszczyński 2008, Wojewoda 2008, Wojewoda i Karasiński 2010, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019b

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji