grzyby.pl

Hyaloscypha albohyalina (P. Karst.) Boud. var. albohyalina