grzyby.pl

Corticium erikssonii Jülich

Laeticorticium pulverulentum J. Erikss. et Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]