jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata

Hoffm.