grzyby.pl

Arthoniaceae

plamicowate
Ascomycota Ascomycota Ascomycota AscomycotaAscomycotazmiennosporek kruchy (Bactrospora dryina)