jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia zopfii Vain.

chrobotek Zopfa