znalezisko 20080818.116278.za - Asterophora parasitica (grzybolubka lepka) · ok. Gorlic · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Asterophora-parasitica-ID116278_205257
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)
za-Asterophora-parasitica-ID116278_205257_v2
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)