znalezisko 00010000.1.mk - Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita) (leg. det. Marek Kozłowski)
mk-rozszczepka-pospolita_0
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
mk-rozszczepka-pospolita_009
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
mk-rozszczepka-pospolita_015
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)
mk-rozszczepka-pospolita_126
Schizophyllum commune (rozszczepka pospolita)