znalezisko 20001117.16.00 - Imleria badia (podgrzybek brunatny) · Dolny Śląsk, lasy milickie · (leg. det. Marek Snowarski)
001117b-10
Imleria badia (podgrzybek brunatny)
pojedynczy owocnik pod sosnami
001117b-13
Imleria badia (podgrzybek brunatny)
widok od spodu; pojedynczy owocnik pod sosnami