znalezisko 00010000.3.bk - Coprinopsis coniophora (leg. B. Kudławiec, det. B. Gierczyk)
bk-Coprinopsis_coniophora1_leg.BKudlawiec_det.BGierczyk
Coprinopsis coniophora
bk-Coprinopsis_coniophora2_leg.BKudlawiec_det.BGierczyk
Coprinopsis coniophora