znalezisko 19991006.13.99 - Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata) · Dolny Śląsk, lasy milickie · (leg. det. Marek Snowarski)
pod bukami
060322-3468
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
spores from spore-print; in water
060322-3470
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
spores from spore-print; in water; azimutal illuminatation (N)
060322-3471
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
spores from spore-print; in water
060322-3474
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
spores from spore-print; in water
060322-3476
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
spores from spore-print; in water
991006-12
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pod bukami