znalezisko 20190511.1.rkz - Sarcosoma globosum · Royse - Norwegia · (leg. det. Robert Kozak)
mszysty las świerkowy
rkz-Sarcosoma_globosum_01
Sarcosoma globosum
rkz-Sarcosoma_globosum_02
Sarcosoma globosum
rkz-Sarcosoma_globosum_03
Sarcosoma globosum
· XL
rkz-Sarcosoma_globosum_04
Sarcosoma globosum
· XL