non edible

Phellinus punctatus (Fr.) Pilát (1942)

czyreń rozpostarty (czyreń kropkowany)
Phellinus punctatus
owocnik na pniu żywej wierzby · sporocarp on live willow stem; 11.09.2002, Kołobrzeg, Podczele; znal. 020911.1
copyright © by Marek Snowarski
Phellinus punctatus
młody owocnik na pniu żywej wierzby · young sporocarp on live willow stem
Phellinus punctatus
fragment owocnika · part of sporocarp
Phellinus punctatus

owocnik (Fruitbody)

Phellinus punctatus
cross-section
Phellinus punctatus
pores
Owocniki wieloletnie, zawsze rozpostarte (nawet na pionowych podłożach), z wiekiem poduszkowate, rozciągające się wzdłuż pnia lub gałęzi, 20-300 mm długości, 5-100 mm szerokości i 2-25 mm grubości; powierzchnia rdzawocynamonowa, umbrowa do tabaczkowej, podobnej barwy jak u czyrenia śliwowego (Phellinus pomaceus); stare szare i spękane; powierzchnia nierówna, falista; brzeg płonny, młody puszysto-filcowaty, ostro odgraniczony, jaśniejszy, cynamonoworudy, z wiekiem kasztanowobrunaty, czasem zanikający.

Pory bardzo drobne, 4-7 na mm, 0.08-0.15 mm średnicy, regularne, ostrza gładkie.

Rurki w warstwach, zwykle ukośne, poszczególne warstwy 1-2 mm grubości, często poprzedzielane warstwką miąższu a starsze zarastające białą grzybnią.

Miąższ nad rurkami (łożysko) bardzo cienki, 0.5-1 mm grubości, jaskrawo-cynamonowe do umbrowocynamonowego; konsystencja owocników bardzo twarda, zdrewniała.

Sporocarps perennial, always resupinate (even on vertical substrata), with age pulvinate, extending along the trunk or branch, 20-300 mm long, 5-100 mm across and 2-25 mm thick; surface ginger-cinnamon, umber to snuff-coloured, colour similar to that of Phellinus pomaceus; old gray and with cracks; surface uneven, undulating; margin sterile, when young downy-tomentose, distinct, lighter-coloured, cinnamon-red, with age chestnut-russet, sometimes evanescent.

Pores very fine, 4-7 per mm, 0.08-0.15 in diameter, regular, edges smooth.

Tubes layered, usually slanting, individual layer 1-2 mm thick, often separated by a thin layer of flesh and older overgrown by white mycelium.

Flesh above the tubes cortex very thin, 0.5-1 mm thick, vividly cinnamon to umber-cinnamon; consistency of the fruitbodies very tough, woody.

zarodniki (Spores)

Zarodniki kulistawe, z jednego końca zaostrzone, hialinowe, grubościenne, z kroplami lub granulkami, dekstrynoidalne, cjaonofilne, nieamyloidalne, 6-8 × 5-7 µm. Szczecinki nieliczne słabo wykształcone, najczęściej ich brak.

Spores subglobose, pointed, hyaline, thick-walled, with drops or granules, dextrinoid, cyanophilous, inamyloid, 6-8 × 5-7 µm. Bristlelike hairs few, rudimentary or more commonly none.

występowanie

Pospolity. Owocniki wieloletnie, na pniach i gałęziach żywych i martwych drzew liściastych, często na wierzbach i leszczynie, rzadko na iglastych.

Common. Sporocarps perennial, on the trunks and branches of living and dead hardwood trees, often on willow and hazel, seldom on conifers.

wartość (Importance)

Wywołuje zgniliznę drewna typu białego, także atakuje miazgę i korę powodując rakowate rany na pniu.

Causes white soft-rots, also causing wounds on the trunk.

uwagi (Remarks)

Identycznie wyglądający bardzo rzadki czyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus) ma w hymenoforze grubościenne szczecinki, rośnie na ciepłych stanowiskach na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza dębu i grabu. Phellinus pouzarii rośnie na przewróconych pniach jodły, bardzo rzadki, miąższ ma zapach mydła. Na kruszynie pospolitej (Frangula alnus) rośnie podobny Phellinus rhamni, ten jednak ma szczecinki.

Identical macroscopicaly is very rare Phellinus pseudopunctatus has thick-walled setae in the hymenophore, grows at warm sites on lying trunks and branches of hardwood trees, particularly oak and hornbeam. Phellinus pouzarii grows on fallen trunks of the fir tree, is very rare, flesh smells of soap. On Frangula alnus grows similar Phellinus rhamni, this however has setae.

Inne fotografie · Additional photographs
Phellinus punctatus
owocnik na pniu żywej wierzby · sporocarp on live willow stem
Phellinus punctatus
owocnik na pniu żywej wierzby · sporocarp on live willow stem
Phellinus punctatus
fragment owocnika · part of sporocarp
Phellinus punctatus
pory · pores
Phellinus punctatus
fragment owocnika · part of sporocarp
Phellinus punctatus
przekrój · cross-section
Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 01.07.2004 · została utworzona/was created 06.04.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phellinus_punctatus.htm">czyreń rozpostarty - Phellinus punctatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>