non edible

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire (1933)

czyreń śliwowy
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä (1982)
Phellinus pomaceus
grupa owocników na pniu żywej tarniny · group of sporocarps on live Pinus spinosa; 07.04.2004, dolina Odry-Oławy; znal. 040407.1
copyright © by Marek Snowarski
Phellinus pomaceus
na pniu śliwy · on Prunus domestica stem
Phellinus pomaceus
pień żywej tarniny z owocnikami · sporocarps on live Prinus spinosa stem
Phellinus pomaceus
pień żywej tarniny z owocnikami · sporocarps on live Prinus spinosa stem
Phellinus pomaceus
pochylony pień żywej tarniny z resupinatową formą owocnika · resupinate sporocarp on leaning stem of live Prinus spinosa
Phellinus pomaceus
pory (owocnik resupinatowy) · pores (resupinate sporocarp)

owocnik (Fruitbody)

Phellinus pomaceus
pores
Owocniki wieloletnie, mniej lub bardziej rozpostarte lub częściej tworzące skupiska niedużych kopytowatych lub półkolistych kilkucentymetrowych kapeluszy, na przekroju ±trójkątne, zwykle pozrastane po kilka, tworzą większe skupienia obrastające na pewnym odcinku powierzchnię pnia lub gałęzie; górna powierzchnia początkowo piaskowo-ochrowa, ciemnieje przez kasztanowatą do szarej i czarnej; początkowo delikatnie omszona, szybko gładka, z wiekiem nieco spękana, nierówna; brzeg tępy, zaokrąglony, rdzawoszary, rudawy, płonny, u owocników rozpostartych ostro odcinający się.

Pory początkowe z szarobrązowym, ciemnoszarym nalotem, żółtoochrowe, z wiekiem ciemniejące, rdzawe, brunatnotabaczkowe; drobne 4-5 na mm (0.1-0.2 mm średnicy) okrągłe do kanciastych, czasem wydłużone.

Phellinus pomaceus
cross-section
Phellinus pomaceus
KOH reaction
Rurki wielowarstwowe, 2-3 mm długości w warstwie; barwy miąższu lub jaśniejsze, w starych warstwach przerośnięte białą grzybnią.

Miąższ twardo korkowaty lub niemal zdrewniały, rdzawobrązowy, jak u czyrenia ogniowego (Phellinus igniarius) ale nieco jaśniejszy, 5 mm grubości. Zapach i smak nieintensywne, niewyróżniające się. Na podłożu pod owocnikiem znajduje się żółta grzybnia.

Sporocarps perennial, more or less resupinate or more frequently forming groups of moderately-sized hoof-shaped or semicircular pilei, several centimeters thick, in cross-section ±triangular in side view, usually several concrescent, form larger clusters covering parts of the surface of the trunk or branches; upper surface initially sandy-ochre, darkens through maroon to gray and black; initially slightly pubescent, quickly smooth, with age slightly cracked, uneven; margin obtuse, rounded, russet-grey, reddish, sterile, in resupinate sporocarps abruptly and distinctly set off.

Pores young with grey-brown, dark grey pruina, yellow-ochraceous, with age grow dark, become rusty, russet-snuff-coloured; fine 4-5 per mm (0.1-0.2 in diameter) rounded to polygonal, sometimes elongated.

Phellinus pomaceus
KOH reaction
Tubes multi-layered, 2-3 mm long in layer; concolorous with the flesh or lighter-coloured, in old layer overgrown with white mycelium.

Flesh hard corky or almost woody, rusty-brown, like in Hardwood Trunk Rot (Phellinus igniarius) but slightly lighter-coloured, 5 mm thick. Smell and taste weak, indistinguishable. On the substrate under the fruitbody visible yellow mycelium.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kulistawe, zaostrzone na końcu, gładkie, bez kropli, dość grubościenne, hialinowe, 5-7 × 4-5.5 µm. Szczecinki pojedyncze, zwykle na tyle rzadko że trudne do odnalezienia.

Spore print white. Spores subglobose, pointed at the end, smooth, without drops, quite thick-walled, hyaline, 5-7 × 4-5.5 µm. Setulae single, usually very distant and difficult to find.

występowanie

Phellinus pomaceus
Prunus spinosa
Pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na żywych i martwych pniach i gałęziach śliw, tarnin, rzadziej wiśni, czereśni, moreli, jabłoni i grusz.

Common. Perennial sporocarps found on living and dead trunks and branches of plum trees, blackthorns, sporadically wild cherry, cherry, apricot, apple and pear trees.

wartość (Importance)

Powoduje intensyną białą zgniliznę i zamieranie porażonych gałęzi lub drzewa.

Causes intensive white soft-rots and decaying of affected branches or trees.

Inne fotografie · Additional photographs
Phellinus pomaceus
przekrój · cross section
Phellinus pomaceus
pory · pores
Phellinus pomaceus
na pniu śliwy · on Prunus domestica stem
Phellinus pomaceus
pory · pores
Phellinus pomaceus
przekrój · cross-section
Phellinus pomaceus
pień żywej tarniny z owocnikami · sporocarps on live Prinus spinosa stem
Phellinus pomaceus
pory · pores
Phellinus pomaceus
przekrój przez resupinatowy owocnik · cross-section through resupinate sporocarp
Phellinus pomaceus
przekrój · cross-section
Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.07.2004 · została utworzona/was created 06.04.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phellinus_pomaceus.htm">czyreń śliwowy - Phellinus pomaceus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>