non edible

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát (1939)

wrośniak szorstki
Trametes hirsuta
owocniki na gałęzi buka · sporocarps on beech branch; 24.08.2002, Lasy Milickie; znal. 020824.1
copyright © by Marek Snowarski
Trametes hirsuta
przekrój · cross section
Trametes hirsuta
na leżącej na ziemi gałęzi buka lub jarzębiny · on layin beech or rowan branches
Trametes hirsuta
przymiar50 mm
na martwej gałęzi czereśni, owocnik dość nietypowo przyrośnięty w części centralnej, środek kapelusza zielonkawe zabarwinie zawdzięcza glonom rozwijającym się pomiędzy włoskami · on dead cheery branch

owocnik (Fruitbody)

Trametes hirsuta
hymenophore
Trametes hirsuta
Owocniki konsolowate, przyrośnięte bokiem, półkuliste do nerkowatych, pojedyncze lub zrośnięte po kilka w dachówkowate skupienia, 30-60 × 40-100 x 5-10 mm; górna powierzchnia obficie, dość długo, szczeciniasto-filcowato owłosiona (włoski 4-5.5 mm długości); biaława z wiekiem ciemnieje, szara, popielata, izabelowata, rudawa, dymnoszara, kremowa, ochrowa, żółtobrązowawa, może być zazieleniona od rozwijających się pomiędzy włoskami glonów; powierzchnia nierówna, koncentrycznie pręgowana lub żłobkowana; brzeg ostry lub ±tępy; nierówny, falisty, karbowany do płatowanego; zwykle ciemniejszy i od spodu płonny; u starszych egzemplarzy wyłysiały.

Pory kolisto-kanciaste, dość drobne, 2-4 na 1 mm; powierzchnia hymenoforu początkowo biała, potem kremowa, szara, rdzawa. Rurki jednowarstwowe, 1-3(5) mm długości, białe do kremowych.

Miąższ 3-5(7) mm grubości, biały, wysychając żółknie, jednorodny, elastyczny, skórzasty, z wiekiem twardnieje. Zapach lekko anyżowy; smak nieco gorzki.

Sporocarps bracketlike, sessile, hemispherical to reniform, single or several concrescent in the form of overlapping shelves, 30-60 × 40-100 x 5-10 mm; upper surface densely, quite long, strigose-tomentose (hairs 4-5.5 mm long); whitish with age darkens, grey, ashen-coloured, reddish, smoke-grey, cream-coloured, ochraceous, yellow-brownish, may become green due to algae presence in the hairs; surface uneven, concentrically striate or grooved; margin acute or ±obtuse; uneven, undulating, crenate to lobed; usually darker and with a sterile underside; in mature specimens glabrous.

Pores round-polygonal, rather minute, 2-4 per 1 mm; surface of the hymenophore initially white, later cream-coloured, grey, rusty. Tubes single-layered, 1-3(5) mm long, white to cream-coloured.

Flesh 3-5(7) mm thick, white, on dying yellowing, homogeneous, elastic, membranous, with age hardens. Smell slightly anise; taste somewhat bitter.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały do żółtawego. Zarodniki cylindryczne, nieznacznie zakrzywione, z jednego końca zaostrzone, gładkie, hialinowe, bez kropli, nieamyloidalne, 6-7.5 × 1.5-2.5 µm.

Spore print white or yellowish. Spores cylindrical, slightly incurved, at the base acute, smooth, hyaline, without drops, inamyloid, 6-7.5 × 1.5-2.5 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki roczne, wyrastają zwykle w szeregach, rzadziej pojedynczo, przez cały rok na martwym drewnie wielu gatunków drzew liściastych i krzewów, głównie na buku, czereśni, jarzębinie, dębie, brzozie, grabie, wierzb i innych.

Very common. Annual sporocarps grows in rows, rarely solitary, throughout the year on dead wood of many different species of deciduous trees and shrubs, mainly on beech, Padus avium, Sorbus, oak, birch, hornbeam, willow and other.

wartość (Importance)

Wywołuje zgniliznę typu białego.

Causes white soft rots.

gatunki podobne

Trametes versicolor
T. versicolor
placeholder
T. ochracea
placeholder
T. pubescens
Trametes gibbosa
T. gibbosa
Gatunki podobne: wrośniak różnobarwny (Trametes versicolor) (cienki miąższ, powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona), wrośniak strefowany (Trametes ochracea) (powierzchnia kapelusza krótko, aksamitnie owłosiona, owocnik w przekroju trójkątny), wrośniak garbaty (Trametes gibbosa) (owocniki masywniejsze, zgrubiały w miejscu przyrośnięcia do podłoża, pory wydłużone), a zwłaszcza wrośniak miękkowłosy (Trametes pubescens) (kapelusz zwykle czystobiały, podobnie krótko owłosiony, o cienkim miąższu, bez strefowań, jest uderzająco lekki).

Simillar other Trametes: Turkey Tail (Trametes versicolor) (thin flesh, surface of the cap velutinous), Trametes ochracea (surface of the cap velutinous, sporocarp in cross section triangular), Trametes gibbosa (sporocarps more massy, thickened at the point of attachment to the substrate, pores elongated), and particularly Trametes pubescens (the cap usually pure white, similarly shortly velutinous, with thin flesh, azonal, suprisingly light).

Lenzites betulina
Lenzites betulina

Łudząco podobną powierzchnię kapelusza ma blaszkowiec drobnozarodnikowy (Lenzites betulina), różni się jednak dobitnie silnie wydłużonymi, dużymi porami.

Exactly the same pileal surface has Lenzites betulina, but differs considerably in strongly elongated, large pores.

wybrane znaleziska · selected collections

Trametes hirsuta
6f · 06 06 17 15
(Góry Kaczawskie)
Trametes hirsuta
8f · 02 08 24 1 (Marek Snowarski)
(Lasy Milickie)
Trametes hirsuta
2f · 99 06 04 6 (Marek Snowarski)
(okolice Polanicy Zdrój)
Trametes hirsuta
3f · 99 01 02 1 (Marek Snowarski)
(okolice Obornik Śląskich)
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 27.11.2009 · została utworzona/was created 15.04.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Trametes_hirsuta.htm">wrośniak szorstki - Trametes hirsuta - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>