toxic

Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.

miękusz rabarbarowy
Hapalopilus rutilans (Pers.) Karst.
Hapalopilus nidulans
pokrój · habit; 24.07.2004, dolina Odry-Oławy; znal. 040724.5
copyright © by Marek Snowarski
Hapalopilus nidulans
hymenofor · hymenophore
Hapalopilus nidulans
owocniki · sporocarps
Hapalopilus nidulans
hymenofor · hymenophore

owocnik (Fruitbody)

Hapalopilus nidulans
Hapalopilus nidulans
Owocnik bokiem przyrośnięty, półkulisty, konsolowaty, także rozpostarty lub rozpostarto odgięty w zależności od położenia na podłożu; poszczególne owocniki 20-40 mm szerokości, 20-90(120) mm długości i 10-30 mm grubości, wyrastają pojedynczo lub w grupach, częściowo zrośnięte, w rzędach lub dachówkowatych skupieniach; górna powierzchnia jednolicie brudnocielista, ochrowa, ochrowobrązowa, cynamonowa, początkowo delikatnie filcowata, z wiekiem naga, nierówna, jamkowata, miękka (bez krusty); brzeg tępy, rzadko nieco falisty.

Pory barwy powierzchni owocnika, koliste, kanciaste, często wydłużone, nierówne, z wiekiem nieregularne, 2-3 na mm, 0.25-0.5(1) mm średnicy. Rurki długie, 5-15 mm, brudnocieliste, cienkościenne.

Hapalopilus nidulans
Miąższ ± tej samej grubości co warstwa rurek; nieco jaśniejszy niż powierzchnia owocnika, przy ucisku (jak i pory oraz powierzchnia kapelusza) przebarwia się czerwonobrązowo; miękki, włóknisty, soczysty, po wyschnięciu korkowaty, łamliwy i bardzo lekki; słaby zapach anyżu; bez wyróżniającego się smaku. Pod wpływem zasad (np. KOH) wszystkie części owocnika natychmiast barwią się fioletowo, lilafioletowo - jest to reakcja charakterystyczna dla tego gatunku. Reakcja występuje też u eksykatów.

Sporocarp sessile, hemispherical, bracketlike, also resupinate or effuso-reflexed depending on the localisation on the substrate; individual sporocarps 20-40 mm across, 20-90(120) mm long and 10-30 mm thick, solitary or gregarious, partially concrescent, in rows or imbricate clusters; upper surface homogeneously dingy-flesh coloured, ochre, ochre-brown, cinnamon, initially slightly tomentose, with age glabrous, uneven, pitted, soft; margin obtuse, rarely slightly sinuous.

Pores concolorous with the surface of the sporocarp, rounded, polygonal, often elongated, uneven, with age irregular, 2-3 per mm, 0.25-0.5(1) in diameter. Tubes long, 5-15 mm, dingy-flesh coloured, thin-walled.

Flesh ± as thick as the tube layer; slightly lighter-coloured than the sporocarp surface, bruising (like pores and pileal surface) red-brown; soft, fibrous, succulent, when dried corky, brittle and very light; with faint smell of aniseed; lacking distinct taste. In reaction with alkalies (e.g. KOH) all parts of the sporocarp immediately turn violet, lilac-violet - a reaction characteristic of this species. Similar reaction with exsiccants.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników słabo słomkowożółty. Zarodniki elipsoidalne, z zaostrzoną podstawą, gładkie, bezbarwne, 3-5.5 × 2.5-3.5 µm.

Spore print slightly straw-coloured. Spores ellipsoid, with a pointed base, smooth, hyaline, 3-5.5 × 2.5-3.5 µm.

występowanie

Częsty. Na martwym drewnie drzew liściastych, na gałęziach, rzadko jako słaby pasożyt, rzadko na drewnie drzew iglastych. Głównie na dębie, jarzębinie, brzozie, buku, grabie, leszczynie, rzadko na jodle.

Widespread. On dead wood of deciduous trees, on branches, seldom as a mild parasite, rarely on conifer wood. Mainly on oak, rowan-tree, birch, beech, hornbeam, hazel, seldom on fir.

wartość (Importance)

Powoduje słabą zgniliznę drewna typu białego. Przed opracowaniem syntetycznych barwników był używany jako surowiec do barwienia tkanin.

Causes slight white soft rots. Prior to introduction of synthetic dyes, it was used to dye fabrics.

uwagi (Remarks)

Pycnoporus cinnabarinus
Pycnoporus cinnabarinus
Łatwy do rozpoznania dzięki charakterystycznej fioletowej reakcji miąższu z zasadami. Podobnie (ale intensywniej w kierunku cynobrowej czerwieni) zabarwiony gęstoporek cynobrowy (Pycnoporus cinnabarinus) pod wpływem zasad czernieje.

Easy to distiguish thanks to its characteristic violet reaction of flesh with alkalies. Similarly (but brighter cinnabar red) coloured Pycnoporus cinnabarinus turns black in reaction with alkalies.

wybrane znaleziska · selected collections

Hapalopilus nidulans
11f · 04 07 24 5
(dolina Odry-Oławy) na leżącej gałęzi drzewa liściastego · (on laying branch of decidious tree)
Hapalopilus nidulans
6f · 04 07 04 6
(okolice Turwi)
Copyright © 2004-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 08.12.2005 · została utworzona/was created 07.07.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Hapalopilus_nidulans.htm">miękusz rabarbarowy - Hapalopilus nidulans - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>