ediblered listGREJ

Amanita strobiliformis Gonn. & Rabenh.

muchomor szyszkowaty
Amanita solitaria (Bull.: Fr.) Kumm. ss. auct. europ. plur. · Amanita pellitia Paul. ex Bertillon
Amanita strobiliformis
17.07.2004, Krowiarki, Żelazno; znal. 040717.6
copyright © by Marek Snowarski
Amanita strobiliformis
pokrój, pojedynczo, buki na wapieniu · solitary, beech on limestone
Amanita strobiliformis
pokrój, pojedynczo, w trawie, w miejscu podmokłym, w pobliżu brzoza/klon/jesion · solitary, in wet place, close to birch/maple/ashtree
Amanita strobiliformis

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz białawy do jasnoszarego; (80)100-150(250) mm, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły, płaski, w centrum zagłębiony; resztki osłony tej samej barwy lub ciemniejsze, w postaci grubych, nieregularnie porozrywanych płatów, miękkie i delikatne, często zwieszające się z brzegu kapelusza, początkowo osłona jest wilgotna i ma mazistą, piankowatą konsystencję; brzeg ostry.

Blaszki białe do kremowych; gęste, szerokie, wykrojone do wolnych, ostrza gładkie do nieco kłaczkowatych.

Trzon barwy kapelusza; powierzchnia pokryta mięką, włóknistą, lepką osłona; 120-200 x 20-30(40), głęboko zagłębiony w podłożu, nieco rozszerzający się ku podstawie, podstawa z mniej lub bardziej zaznaczoną bulwką; pierścień nietrwały, kosmkowaty, z wierzchu prążkowany; pochwy brak, ewentualnie wałeczkowate zgrubienia w dolnej części trzonu; miąższ twardy, trzon pełny.

Miąższ biały, w kapeluszu gruby, zapach słaby, przyjemny; smak słaby, łagodny, rzodkwi.

Pileus whitish to light grey; (80)100-150(250) mm, initially hemispherical, with age convex, flat, centrally depressed; veil remains of the same colour or darker, in the form of thick, irregularly torn patches, soft and delicate, often hanging at the margin of the cap, initialy velum is wet and got soft, cream-like consistency; margin sharp.

Lamellae white to creamy; close, broad, adnexed to free, edges smooth to slightly floccose.

Stipe concolourous with the cap; surface with soft, fibrous, viscid veil; 120-200 x 20-30(40), deeply buried in the substrate, slightly widening towards the base, base with more or less defined bulb; ring evanescent, floccose, top surface striate; volva absent, possibly roll-shaped callosities in the lower part of the stipe; flesh firm, stipe solid.

Flesh white, in the cap thick, odour weak, pleasant; taste weak, mild, of radish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, 10-12 x 7.5-9 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, translucent, 10-12 x 7.5-9 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają latem, pojedynczo lub w grupach po kilka, w miejscach ciepłych, wilgotnych i żyznych, w lasach liściastych, mieszanych i w parkach, na glebach zasadowych.

Not common. Summer, solitary or few together, in warm, wet, rich-nutrient places, in deciduous and mixed forests, in parks, on basic soils.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

uwagi (Remarks)

placeholder
A. franchetii
Owocniki wyrastają w tych samych miejscach co muchomor szorstki (Amanita franchetii), ten nie ma tak obfitej osłony, a jej resztki są widoczne na kapeluszu w postaci stożkowatych, niewielkich łatek.
Amanita virosa
A. virosa

space

W ciepłych częściach Europy rośnie wiele innych biało zabarwionych muchomorów, są wśród nich gatunki jadalne i trujące.

Sporocarps found in the same spots as Amanita franchetii, which does not have such rich veil, instead its remains appear on the cap in the form of small conical warts. Because of a rich, white veil covering the whole stipe and white colour it can be mistaken for Death (Destroying) Angel (Amanita virosa), so as to dispel any doubts it is best to apply KOH which with Death (Destroying) Angel (Amanita virosa) instantly reacts bright yellow with any part of its sporocarp.

In warmer then Poland parts of Europe grows other white-cap Amanita, some of them are edible, other poisonous.

wybrane znaleziska · selected collections

Amanita strobiliformis
4f · 02 08 11 2 (Marek Snowarski)
(Krowiarki, Kotlina Kłodzka)
Amanita strobiliformis
6f · 04 07 17 6
(Krowiarki, Żelazno)
Amanita strobiliformis
5f · 02 08 11 4 (Marek Snowarski)
(Góry Bialskie, Kotlina Kłodzka)
Amanita strobiliformis
4f · 00 08 12 1 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, Góry Bialskie)
znaleziska Amanita strobiliformis na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 156115 BD-08, 114510 BD-08, 180855 BD-08, 195538 BD-08, 209061 BD-08, 273755 BD-09, 10835 BF-36, 10844 BF-36, 10845 BF-47, 69808 DA-80, 173982 DA-80, 231148 FG-02, 169498 FG-03, 70249 FG-21,
· bez ATPOL lub wadliwy: 273003, 273701,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 286596 AB-94, 287007 CA-89, 263100 CA-89, 255959 FG-02,
· bez ATPOL lub wadliwy: 215649,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

10835 Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, Góra Bielica, BF-36; 17.07.2004; w trawie, w zaroślach i na poboczu drogi idącej skrajem lasu (buczyna storczykowa, pojedyncze sosny); na ziemi, wapień grupa 3 owocników oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 040717-6 herb. Snowarski, tak, notatka: 040717-6; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

10844 Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Krowiarki, G. Słupiec, BF-36; 11.08.2002; buczyna; na ziemi, wapień pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-2, tak, www.grzyby.pl, notatka: 020811-2; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

10845 Amanita strobiliformis; Kotlina Kłodzka, Bolesławów, BF-47; 11.08.2002; pobocze drogi gruntowej w jarze, zbocza jaru zarośnięte drzewami liściastymi; na ziemi, w trawie pojedynczy owocnik; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 020811-4 herb. Snowarski, tak, na www.grzyby.pl, notatka: 020811-4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

69808 Amanita strobiliformis; Gdańsk róg Abrahama i Siemiradzkiego, DA-80; 21.06.2007; Osiedle przyleśne ze sporym zadrzewieniem; Na słonecznej skarpie pod brzozami i modrzewiem Dwa stare owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 103794 fot. 103795 fot. 103796 fot. 103797

70249 Amanita strobiliformis; Olchowiec, powiat krośnieński, FG-21; 24.06.2007; las bukowy; na ziemi 3 owocniki (dwa razem, jeden oddzielnie); leg. Anna Hreczka; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/4.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/103436.html

114510 Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, BD-08; 26.08.2008; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne, m.in. choina kanadyjska, cypryśnik błotny, daglezja i wiele innych; na ziemi w pobliżu dorodnych buków pojedynczo, po dwa lub grupki po kilka, kilkanaście owocników; leg. Barbara K.; det. Adam Maciejewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/8.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: od N 52°25'26,00" E 16°53'57,08" do N 52°25'21,72" E 16°54'14,84"

Stwierdziłam obecność owocników w 4 punktach o następującej liczności/powierzchni, położonych kolejno jeden za drugim co kilkadziesiąt m (wymienione w kolejności jak podano współrzędne):

1. 26.08.08 - dwa owocniki bezpośrednio przy sobie
2. 12.09.08 - jeden dorodny owocnik spoczywający luzem na ziemi
3. 15.09.08 - 5-6 owocników w grupce na powierzchni ok. 20 x 20 cm - podeptane
4. 15-16.09.08 - 16 owocników pojedynczo i w grupkach po kilka na powierzchni ok. 2 x 2,5 m

http://www.bio-forum.pl/messages/33/196024.html

fot. 201658

156115 Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-08; 02.09.2009; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi w pobliżu dorodnych buków łącznie 9 owocników, obserwacje poniżej; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/29.03.10, Tak, od 08.09.2009 do 14.10.2009, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID: 114510
owocniki, poza pierwszymi dwoma, występowały w miejscu oznakowanym w poprzednim zgłoszeniu numerem 4

tegoroczne obserwacje:
02.09.2009 - dwa owocniki pod krzakami zaraz przy asfaltowym chodniku, niedaleko przystanku T (kopnięte, leżały na ziemi)
07.09.2009 - jeden owocnik (zdepnięty lub kopnięty, leżał w kawałkach na ziemi)
16.09.2009 - jeden owocnik, wyrastał pod krzewem i wyrósł bez przeszkód, 24.09.2009 zaczął zasychać
23.09.2009 - dwa młode owocniki, nie zdążyły wyrosnąć, porażone innymi grzybami zaschły
24.09.2009 - kolejne trzy młode owocniki, nie zdążyły wyrosnąć, porażone innymi grzybami zaschły

szczegółowa relacja fotograficzna http://www.bio-forum.pl/messages/33/271439.html

zdjęcia:
"modelowy" owocnik fot. 306057
stanowisko fot. 306058

169498 Amanita strobiliformis; Miejsce Piastowe, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-03; 18.07.2010; park dworski z robinią akacjową, grabem, jesionem i in.; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 30/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 357100 fot. 357101 fot. 357102 fot. 357103

173982 Amanita strobiliformis; Gdańsk teren Politechniki gdańskiej, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 11.06.2007; Park na terenie Politechniki gd.; w ziemi koło basenu z wodą pod dębem dwa owocniki; leg. Marcin Wilga; det. Marcin Wilga; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

180855 Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 13.08.2010; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi w pobliżu dorodnych buków łącznie wyrosło 12 owocników, większość z nich zmarnowało się, zanim dojrzały; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: obserwacje w wątku:
http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/392496.html

przykładowe owocniki (niestety znalezione ułamane i przewrócone):
fot. 392500

195538 Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 08.08.2011; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi pojedynczo lub w grupkach po kilka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: pierwszy raz zauważyłam owocniki w dniu 08.08.2011, już wówczas były owocniki w różnym wieku i kondycji
początkowo stwierdziłam owocniki w 6 punktach Parku Sołackiego, na całej jego powierzchni, po obu stronach stawów, wszędzie, gdzie rośnie buk
finalnie w dniu 19.08.2011 owocniki występowały w 8 różnych miejscach
później owocniki pojawiały się jeszcze, ale w dużo mniejszej ilości
ostatnie obserwacje owocników mam z 23.09.2011
wiele z owocników, szczególnie tych rosnących bliżej ścieżek było niszczonych przez ludzi

fot. 465423

209061 Amanita strobiliformis; Poznań, Park Sołacki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 09.07.2012; 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne; na ziemi pod bukami po jednym do kilku owocników, pojedynczo i w grupach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgloszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: stanowisko obserwowane i zgłaszane od 2008 r.
w tym roku owocniki występowały następująco:
09.07.2012 - 1 owocnik w południowej części parku
fot. 537279

pozostałe obserwacje w północnej części parku:
10.07.2012 - 2 owocniki
fot. 537280
27.07.2012 - 8 owocników po jednym, 2 lub 3
fot. 537281 fot. 537282 fot. 537283 fot. 537284 fot. 537285
05.09.2012 - 1 owocnik
fot. 537286 fot. 537287
17.09.2012 - 2 owocnik, w tym jeden gigant, największy z dotąd zaobserwowanych przez te 5 lat
fot. 537288 fot. 537289 fot. 537290 fot. 537291

215649 Amanita strobiliformis; Szczecin, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie; 13..2.23.0; aleja lipowa w centrum miasta; w ziemi w pobliżu trawnika 2 sztuki; leg. Ewa; det. ?; tak,
uwagi: Miąższ twardy, biały. Smak łagodny, bez zapachu.

http://www.bio-forum.pl/messages/33/568783.htmlfot. 569279fot. 569280fot. 569281

231148 Amanita strobiliformis; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 30.06.2013; cmentarz komunalny, obrzeże - brzozy, robinie akacjowe i lipy, przy drugim egzemplarzu też jodła; na ziemi 1 owocnik, drugi (dwa tygodnie później) ok. 100 m dalej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/130630/0001,
uwagi: fot. 643240 fot. 643241 Amanita strobiliformis255959 Amanita strobiliformis; Krosno, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 07.08.2014; trawnik przy głównej drodze na obrzeżu; na ziemi w ciągu 2 tygodni, po opadach, wyrosło kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741088 fot. 741089 fot. 741090 Amanita strobiliformis

263100 Amanita strobiliformis; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 25.06.2015; Pobocze drogi gruntowej, brzoza, klon, lipa; ziemia trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 766608 fot. 766609

273003 Amanita strobiliformis; Poznań, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie; 28.06.2015; buki; na ziemi pojedynczo, w grupie po dwa trzy owocniki; leg. Piotr Krzyska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150628/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Park Sołacki w Poznaniu. W okolicy restauracji Meridian oraz w zdłóż parku kierujac się od tej restauracji w kierunku zachodnim, oraz po przeciwnej stronie parku tym razem kierujac się na wschód.

fot. 809107fot. 809108fot. 809109

273701 Amanita strobiliformis; Sierniki, 2 km na NE (N52.208112 E16.741842), pow. kościański, woj. wielkopolskie; 26.07.2015; Swierki; na ziemi pojedyńczo; leg. Mariusz Janczewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150726/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 812329 fot. 812324 fot. 812325273755 Amanita strobiliformis; Poznań os. Jagiellońskie 125, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-09; 09.08.2015; Lipa; na ziemi, trawniku 2 owocniki ok 10 cm od siebie; leg. Piotr Krzyska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/PK/150809/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 52,389924 16,951572

Owocnik tego gatunku w tej lokalizacji znalazłem już 06.07.2015 roku, jednakże próbka potrzebna do zgłoszenia nie zachowała się.

fot. 812548 fot. 812549

286596 Amanita strobiliformis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 25.06.2016; grąd; na ziemi, w pobliżu leszczyny, jesionu i wiązu w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/854189.html

287007 Amanita strobiliformis; Gdańsk ul. Bytowska-Kościerska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 13.07.2016; nieczynne boisko dla Niemców po Euro 2012 brzoza, lipa; ziemia trzy owocniki wyrośnięte spod ogrodzenia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 860828fot. 860829

literatura · references
[26IV] [49] [1] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 16.11.2009 · została utworzona/was created 06.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Amanita_strobiliformis.htm">muchomor szyszkowaty - Amanita strobiliformis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>